Search form

Rom 4:11

11Mulimuli e Abraham igoa mai ale La Uru veiala, eia goio koro la vovola mai la irovilala veia eia ge matagaga mai ele veia La Uru eia hilotia veia eia toro tetala, me oio vola eia toitia veia eia maroka. Me eia matagaga mai ele veia la iroromulila tetala moli eia vimarokea, kama la irovilala oio te la vovola. Me oio moli ovola, kara igoie, e Abraham eia magiri mai e tubu gatou tomi ale tautaulailo te La Uru, etato ale La Uru toitia veia etato maroka. La irovilalale, eia oio moli te la kalulu gatou, eia kama oio te la vovo gatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index