Search form

Rom 4:12

12E Abraham, eia mai e tubu miteu e Iuda tai, mai amite ge roromulimuli La Uru mai eia, mai eia soukama abi la irovilala te La Uru, eala moli eia tautaulailo tetala. Mai amiteu e Iuda tai, amite kama ge abi bulalahu la irovilala te La Uru te la vovo miteu moli, ouka. Taritigi la irovilala tetala ge tabuli te la kalulu miteu e Iuda tai, amite ge tautaulailo tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index