Search form

Rom 5:16

16Me la mapa la iruru te Adam eia uru, eia tikumu, eala moli la mapa la gilogo te La Tahalo Uru tai eia uru, eia bolehoho la vagagari la pileho ale sibitala oio te Adam. Oio te la iruru te la tahalo isa sekela moli, La Tahalo Uru tomu sasae la vulovulo gatou tomi veia etato poloti la merera tetala, eala moli La Uru pigiti la iruru tegatou tomi otalo te la uluva la gilogo tetala, eia vimaroka etatou mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index