Search form

Rom 5:21

21Mai pala la vulovulo ale kama kokora eia mamuga etatou, eia puli etatou soio te la pileho, igoie la vulovulo ale taritigi eia mamugati etatou. La gilogo te La Tahalo Uru eia vimaroka etatou, la pileho te Iesus Kraist La Uru gatou, eia puli etatou soio te la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index