Search form

Rom 6:13

13Umala tai veia etato ge mata sosoli La Gima veia eia ge lapu la lima gatou soio te la iruru, veia etato ge mulimuli la vulovulo ale kama kokora. Eala moli etato ge sugu taro la mahulila tegatou tomi isasasa soio te La Tahalo Uru veia eia ge mamuga etatou, la vuhula eia vimahuliti etato. Taritigi etato ge mata mai la tahalo ale hele taroti la pileho, etato ge vipou etatou otalo te la uluva La Tahalo Uru veia etato ge roromuli eia moli sekela, me etato ge pou tavu la vulovulo ale taritigi mai te la igogolu tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index