Search form

Rom 7:13

13Me etato ge veia mave, la paga ale taritigi, eia lapu etatou soio te la pileho? Ouka viruru. La vulovulo la iruru moli, eia bili etatou, kama la merera te La Uru. La iruru abi la merera ale taritigi te La Uru, me oio moli ovola eia visibitala la pileho somai tegatou veia etato ge matagaga te la vulovulo gatou ale etato ruru ovola. Eala, la merera te La Uru eia vimatagaga lou etatou mai ele veia etato ge rovia veia la vulovulo la iruru, eia la iruru sesele, eia kama kokora viruru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index