Search form

Rom 7:25

25Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru, teale eia vimahulitiau te la pileho te Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou.

Tio, me eau matagagati mai ele veia te la pulolou taku igoie, te la gabutatalala taku, eau la bilalaha te la merera te La Tahalo Uru, eala moli te la masasagala taku te la vovo, la vulovulo la iruru eia soloio kisi toleau.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index