Search form

Rom 7:4

4Tio la merera ale, eau ge tovoa somai tegatou. Amuto tabarabaragu, e Kraist goio te la pileho veia eia ge peho robo etatou. Etato gabu tikumu la pileho tetala, me oio vola etato mai ale peho vikapopo leia veia la merera te La Uru kamati ge viri robo etatou. Ale amuto peho mai ele, amuto ge taulai soio te Kraist, la vuhula eia mahuli taro la pileho, veia oio moli te la vulovulo gatou ale halaba etato ge veipala la vulovulo La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index