Search form

Rom 8:26

26Me eau ge tovo muli loua mai tai ele te la visuli te La Kalulu La Marokala tai, veia oio te la vulovulo gatou ale etato sau tola la merera ale etato soukama hilo la vavuala, etato ge abi la vagagarila sesele te La Uru, etato kama koramulia ge maveve. Etato kama rovi tigi la gauru la kilaka, eala moli La Kalulu La Marokala eia magiriti te la muli gatou oio te la lagu La Uru, eia tali tavua, eia robe sesele, la merera ouka, la vuhula eia gogo etatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index