Search form

Rom 9:1-2

E Pol veipalea veia eia ilo buruko sesele legiteu e Iuda

1-2Me eau, e Pol, eau veia ge veipalea maie veia eau ilo buruko sesele legiteu e Iuda, e valaluagu sesele. Me la vikararala taku eia sesele oata te Kraist, eau kama visigolo. La Kalulu La Marokala tai ale oilo la tiagu, eia vitikumu taia somai taku veia la merera taku eia sesele, me eau kama gabutatala papai ovola. Te la haroharo tomi, eau ligi sesele te la vulovulo giteu la valalua e Iuda. 3Mai La Tahalo Uru ge abiagu la gauru, eau ge piligi la mahulila te la kalulugu veia e Kraist kati ge masaga eau, eau ge igo molia, mai eia ge lapu rivu la valalua taku soilo lou te La Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index