Search form

Rom 9:17

17Mai oio tai te La Buk Tabu Ale Pala lou, La Tahalo Uru vei matagageale Parao ale eia vahilitia te la masasagala tetala sekela, eia veiala maie mago “Eau vahilitime mai la mulugaluga tegiteu e Gipto veia oio moli taume eau ge vahilo la maututula tomi la vagagarila taku, veia oio te la maututula tomi egite ge rovi la isagu.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index