Search form

Rom 9:22

22La Tahalo Uru pui tabaribari etatou tai mai ele. Eia vipou etatou isahari, etato kama taritigi agi, eia raragi veia ge mata muli la iruru tegatou, eia pigi lou etatou mai la paga ale kama kokora. Me eia koramuli seselea mai ele veia eia ge veipala la vagagarila me la igototolola tetala somai tegatou, eala moli eia kama silaha taro hari etatou, eia abia gatou la baa mai etato ge vulo la vulovulo gatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index