Search form

Rom 9:33

33Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

Hiloa, eau ge baha la sosole taku,

eia ge tabuli kabili te la valalua taku e Iuda,

egite usu ge tutuaki ovola, egite ge boru.

Eala moli mai isa ge tautaulailo te la riau taku ele,

eia kama ge boru,

eia kama ge mahela veia la vulovulola mumugu,

eia ge maroka moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index