Search form

Rom 9:7

7Mai tai ele, eia kama koramulia veia egiteu la hilile Abraham tomi ge toia veia egite e latatu La Uru sesele. La vuhula, La Uru toitia pala soio te Abraham maie mago “Oio moli tegiteu e tutubule latumu e Isak sekela la hilimu ale taku sesele ge sibitala.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index