Search form

Taitas 1:7

7Mai eme ge vauru la tahalo isa veia eia ge la mulugaluga te la lotu, ale eia sau tolati la igogolu te La Tahalo Uru. Eala eia taritigi veia la iruru bakisi kama ge tabuli oio tetala. Eia umala ge la tahalo la vareagila, eia umala tai ge rovi la igototolola. Eme umala tai ge ababi egiteu la tahalo la iliu. Umala tai ge hilovi egiteu la tahalo ale hate mamamago te la vikokuela. Umala ababi tai egiteu la valalua ale gabutatala la pakalila.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index