Search form

Taitas 2:10

10Egite umala tai ge pakalikali. Eala moli la vulovulo giteu ge veipalea veia egite koramulia ge sau tola la igogolu tomi. Me mai ele la vulovulo giteu mai ale vitokoromo la gauru te La Tahalo Uru, la tahalo la vimahuli tegatou. La valalua me hatavivile ge hiloa veia la gauru tetala eia taritigi pepeho, egite ge isua mai ele, egite ge polo ovola, goio te Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index