Search form

Taitas 3:4-5

4-5Ale etato soloio moli te la maligoma mai ele, La Tahalo Uru, eia gogo etatou, eia vimahuli etatou la valalua me hatavivile la iruru, eia visibitala la matagaga tetala ale uru tavu etatou. Etato kama maroka veia eia ge gogo etatou te la vulovulo gatou ale taritigi mai ele, ouka. Eia gogo bulalahu moli etatou, eia suli bulalahu moli etatou mai ele. Etato vuhi te la isala, ale eia vuhi halaba la kalulu gatou oilo. Me oio vola La Kalulu La Marokala eia vimahuli sesele etatou, etato sibitala halaba lou mai la pepeso ale e tilala so tapaposa molia, eia maroka. 6La Tahalo Uru eia vivoluti la tia gatou tomi la valalua me hatavivile tetala La Kalulule Iesus, eia la tahalo la vimahuli tegatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index