Search form

ACTS 14

Paul laaua ma Barnabas i Aikonium

1Naa vana ni mee i Antiok raa ni ssura hoki i Aikonium: Paul ma Barnabas ni oo ki te hare lotu naa Jew raa no hakaea hoki te Lono Taukareka. E tammaki iloo naa Jew aa ma naa tama i naa henua sara e nnoho iloto te hare lotu raa ni ffuri no lotu, i laatou e usuhia iloo naa taratara te takarua raa e hakaea. 2Tevana iaa naa Jew teelaa ni see hii hakannoo ki te takarua naa ni usuhia laatou naa tama i naa henua sara raa ki see hakannoo ki naa tama e lotu. 3Paul laaua ma Barnabas ni nnoho rooroa iloo i te matakaaina naa. Te takarua naa ni hakaea see kkapo peenaa te Lono Taukareka TeAtua, aa ki huri ake peelaa maa naa taratara i tana laaoi nei ni taratara maaoni raa, TeAtua ni uii ake ana mahi ki te takarua raa ki hakassura laaua naa mahi TeAtua. 4Naa tama i Aikonium naa ni maavae, e mee aaraa tama e hakapaa ki naa Jew, aa aaraa tama e hakapaa ki naa aposol.

5Ki oti raa nei, aaraa Jew ma aaraa tama i naa henua sara, hakapaa ma naa hakamau laatou raa, ku taratara ki mee pakavaina laatou te takarua naa aa ku tauatia ki naa hatu. 6I te saaita te takarua naa ni llono i te vana naa tama naa e mannatu ki mee raa, ffuro iloo laaua ki naa taon Listra ma Derbe iloto Likonia, aa ki naa matakaaina hoki e ttuu tauppiri ake ki te kina naa, 7no hakaea te Lono Taukareka raa ki naa tama i naa matakaaina naa.

Paul laaua ma Barnabas i Listra

8I loto te taon Listra raa, teelaa se tanata e mmate hakaoti ana vae i tana saaita iloo ni haanauria mai, teenaa te tama naa ni seai iloo ki lavaa te sasare. 9Ttama naa ni noho ka hakannoo ki naa taratara Paul. Paul e kite maa te tama naa e iloa maa ia e lavaa te haia TeAtua ki taukareka, teenaa ki ttoka tonu atu Paul kiaa ia 10no varo atu peelaa, “Tuu tonu ki aruna!” Te tanata raa ni tuu no sasare aareha lokoi i te kina naa.

11Te saaita te kuturana i te kina naa ni kkite i te vana Paul ni mee naa raa, naa tama naa ki tanitani varo haka Likonia peelaa, “Naa atua raa ku oti te oomai i te lani no ttaka ma taatou maa ni tama te maarama nei!” 12Naa tama naa ni taapaa laatou Barnabas ma ko Zeus, a Paul iaa ku taapaa laatou ki Hermes, i aa ia naa ko te tama i laaua maraa e tuu no taratara.+ 13Te maatua e heheuna i te hareaitu te aitu Zeus, teelaa e tuu i taha koi te taon raa, ni too ake naa purumakau ma naa hau kaute raa ki te mata te ara, i aa ia ma naa tama hoki i te kina naa e mee ma ki taa naa manu naa no hakaara ki naa aposol naa. Teenaa ki huri ake peelaa maa laatou e lotu i Saul ma Barnabas.

14I te saaita Barnabas ma Paul ni llono i te vana naa tama naa e mee ma ki mee raa, laaua ni ssae naa kkahu laaua raa no ffuro atu ki loto te kuturana naa ka tanitani varo, 15“Se aa kootou e mee naa? Maaua ni tama e mee koi ma ko kootou. Maaua ni oomai no hakaea atu te Lono Taukareka, ki tiiake naa mannatu vvare kootou naa aa kootou ku lotu ki te Atua e ora, te tama ni penapena te lani, te kerekere, te moana, aa ma naa mee katoo teelaa e takkoto i naa kina naa.+ 16Imua raa kootou naa tama i naa henua sara raa ni tiiake TeAtua ki lotu huri koi ki naa atua kootou ni fiffai. 17Aa niaaina maa kootou ni see illoa i TeAtua raa, taatou katoo e hakakkiitea a Ia ki illoa taatou maa naa mee hakkaatoa e taukalleka raa, teenaa ni mee aana e kaumai ki taatou. Teenaa ko Ia raa e haia a Ia te ua raa ki too aa naa kaikai raa ki ssomo; a Ia e kauatu naa kaikai kootou ki kkai aa kootou e haia a Ia ki fiaffia.” 18Niaaina maa te takarua aposol raa ni kauatu naa taratara nei raa, laaua ni hainattaa iloo te tuukia laaua te kuturana naa ki see lotu ki laaua.

19E mee naa Jew ni oo ake i Antiok iloto Pisidia aa i Aikonium. Naa tama naa ni oo ake no usuusu hia iloo laatou naa tama e kkutu i te kina naa ki see hakannoo ki naa taratara Paul. Teenaa ki hakannoo atu naa tama naa no ffuri no tauatia laatou Paul ki naa hatu ka huutia no ppesia ki taha te taon, i laatou ni ttau maa ia ku mate. 20Tevana iaa te saaita naa tama e lotu raa ni muimui atu i tana vasi raa, Paul ni masike no ahe ki te taon. I te ssoa te aso raa laaua ma Barnabas ni massike no oo ki Derbe.

Paul laaua ma Barnabas ku ahe ki Antiok iloto Syria

21Paul laaua ma Barnabas ni hakaea te Lono Taukareka raa iloto Derbe no huri iloo naa manava te lopo tama no lotu i TeAtua. Ki oti raa ahe iloo laaua ki Listra, Aikonium, aa ko Antiok iloto Pisidia. 22I loto naa taon naa raa, Barnabas ma Paul ni akonaki peenaa naa tama e lotu raa i naa taratara TeAtua; te takarua raa e hai ake peenaa ki taaohi manava laatou i TeAriki Jesus. Laaua ni taratara ake peelaa, “Taatou naa tama e-lotu raa ma ki llave i te kau haaeo imua TeAtua e hakanoho tana Nohorana iloto taatou.” 23Te takarua raa ni hakanoho naa tama laaua ki nnoho hakamaatua i naa hare lotu i naa kina naa, teenaa i te saaita te takarua naa ni hakanoho naa tama naa raa, laaua ni hakapakuu ka taku ki tokonakina naa tama naa TeAriki Jesus, te tama e taaohi manava ai laatou.

24Paul laaua ma Barnabas ni hakataka vaaroto Pisidia no ttae iloo ki te henua e ttapa ma ko Pamfilia. 25I te kina naa raa, te takarua naa ni hakaea te Lono Taukareka TeAtua raa iloto te taon Perga, araa oo iloo ki laro ki Atalia, 26araa kkake iloo te vaka raa no ahe ki Antiok iloto Syria. Te takarua naa ni tukua naa tama te lotu i te taon naa ki oo laaua no haia naa heuna TeAtua, aa teenei naa heuna laaua naa ku oti raa, laaua nei ku ahe atu.

27I te saaita Paul laaua ma Barnabas ni ttae atu ki Antiok i Syria raa, hakkutu ake iloo laaua naa tama te lotu raa no hakaea ake i naa heheuna tokonaki TeAtua ki laaua. Laaua e hakaea hoki i naa usuhia naa manava naa tama i naa henua sara raa i naa taratara TeAtua, ka ffuri laatou no lotu hoki. 28Paul laaua ma Barnabas ni nnoho rooroa ake iloo ma naa tama te lotu i te kina naa.

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index