Search form

ACTS 3

Te tama see lavaa te sasare e haia Peter no taukareka

1Te aso tokotasi, i te ttoru te laasuru raa, Peter laaua ma John ni oo ki te Hare Tapu, i teenaa ko te ssao laatou maraa e taku. 2I te tootoka e ttapa ma ko te Tootoka Taukareka raa, teelaa se tanata see lavaa te sasare e noho ake i te kina naa. Te tanata naa ni tipu ake iloo peenaa i tana saaita ni haanau mai. I naa aso hakkaatoa raa te tama naa maraa e saaua ake aaraa tama no hakanohoria i te kina naa ki noho ttama naa no kainnoo mane ki naa tama e oo ake ki te Hare Tapu. 3Te saaita te tanata naa ni kite i Peter ma John e uru ki loto te hare raa, a ia ni huri no kainnoo atu ki kauake se mee maana. 4Te takarua naa ni ttoka tonu atu kiaa ia, teenaa ki mee ake Peter, “Ttoka mai ki maaua.” 5Teenaa ki ttoka atu iloo te tanata naa, i aa ia e ttau maa ia ku kauake tana mee te takarua naa. 6Araa nei Peter ki mee ake kiaa ia, “Nau seai iloo se mane e taka ma nau, tevana iaa nau ku kauatu taku mee e taka ma nau nei. I loto te inoa Jesus Christ, te tama i Nazareth, nau e vanaatu ki masike koe no sasare!” 7Teenaa suru atu iloo Peter no ppiki ki te rima hakamaatau te tanata naa no hakamasikeria ki aruna. Naa pukuvae ma naa tapuvae te tanata naa ni taukalleka i te saaita naa lokoi. 8Teenaa sopo iloo te tama naa no tuu ki aruna ka sasare vaakina naa. Araa uru atu iloo ia ki loto te Hare Tapu raa ma te takarua naa, teenaa a ia ni soposopo ka sare hakanau i TeAtua. 9Naa tama ni ttuu i te kina naa ni kkite i ana sare hakanau i TeAtua, 10aa i te saaita laatou ni mmate maa teelaa ko te tanata maraa e noho ka kainnoo mee i te Tootoka Taukareka raa, laatou ni tteki no oho i aa ia ku taukareka.

Naa taratara Peter e hakaea iloto te Hare Tapu

11Te saaita te tama naa koi tuu ka taaohi ki Peter laaua ma John, naa tama i te kina naa ni oho no ffuro atu ki laatou i te kina e ttapa ma ko te Hakaseke i-taha Solomon. 12I te saaita Peter ni kite i naa tama naa raa, a ia ki mee ake, “Aku taaina nei, ai kootou e oho ai i te mee kootou e kkite nei, aa kootou e ttoka mai peenaa i te aa? E aa? Kootou e mannatu maa te tama nei ni lavaa te haia maaua no taukareka i maaua e haimahi, aa maa i maaua ni tama e lotu maaoni? Seai! 13Te Atua aa Abraham, te Atua aa Isaac, aa te Atua aa Jacob teenaa ko te Atua naa tippuna hakkaatoa taatou imua, teelaa ni kauake ana mahi ki Jesus, te tama e heheuna i aa Ia. Tevana iaa te tama naa ni kauake kootou ki naa tama hakamaatua raa ki taia, teenaa te saaita Pilate ni mee ma ki hanaa ia te tama naa raa, kootou ni see fiffai.+ 14Te tama naa se tama e tapu aa e sosorina taukareka, tevana iaa kootou ni see fiffai kiaa Ia; kootou ni ffuri are no vanaake ki Pilate ki hanaa te tama e taa tama.+ 15Kootou ni taia kootou Jesus, te tama e kauatu te ora maaoni. Tevana iaa TeAtua ku oti te hakamasikeria a Ia te Tama naa i te mate, aa maaua nei e ffai i naa tama ni kkite naa mee naa. 16Te tama ni see lavaa te sasare nei ni hakamasikeria i naa mahi te inoa Jesus. Te mee kootou e kkite no illoa nei raa, e sura i te tama nei e hakataakoto tonu i te inoa Jesus; teenei kootou katoo ku kkite i teelaa ko te hakataakoto te tama nei i Jesus raa ku taukareka ai a ia.

17“Aku taaina nei, nau e iloa maa kootou ma naa hakamau kootou naa ni mee kootou vana naa ki Jesus i kootou ni see illoa. 18Naa taratara TeAtua raa ni tarataraina mai ana pure raa imua iloo, teenaa maa te Mesaea raa ma ki hakallono isu; teenei naa taratara nei e haia a Ia ki ttino i te ara nei.

19“Tiiake naa haisara kootou naa aa kootou ku tautari ki TeAtua ki uiia naa haisara kootou. Ki mee maa kootou e mee peenaa, 20teenaa kootou ma ki haia TeAtua ki hakamalolloo hakaraaoi kootou, aa Jesus ma ki heunatia mai a Ia. Jesus naa ko tana Mesaea ku oti te hakanoho imua ma kootou. 21Tevana iaa Jesus ma ki noho ake i te lani ka ttari ki hakatonusia naa mee katoo ki hoou, e mee pee ko i-ana taratara ake imua iloo ki ana pure tapu. 22I te aa i Moses ni taratara mai peenei,

‘Te Ariki TeAtua kootou raa ma ki heuna atu tana pure,

e mee pee ko nau ni heunatia mai a Ia.

Ttama naa se tama i te kanohenua kootou naa, aa kootou ki hakannoo ki ana vana hakkaatoa e mee atu ki kootou.+

23Naa tama see hakannoo ki naa taratara te pure naa ma ki kerekereia ki see hakapaa ki te kanohenua TeAtua.’+

24“Samuel hoki ma naa pure hakkaatoa ni nnoho imuri ana raa ni tarataraina laatou naa vana teelaa e ssura i naa aso nei. 25Naa purepure TeAtua ni kauiho ana pure raa, teenaa ni purepure TeAtua ni mee maa kootou. Aa te taratara hakamaatua TeAtua ni tuku maa naa tippuna kootou raa, e tuku hoki ki kootou. TeAtua ni taratara ake peelaa ki Abraham,

‘Nau ma ki tukua a nau se tama i too haanauna naa

ki haia hakaraaoina naa kanohenua hakkaatoa i te kerekere nei.’+

26Teenaa tuku iloo TeAtua tana tama e heheuna iaa Ia raa no heuna atu ki kootou imua ki haia hakaraaoina kootou, ki hurisia naa manava kootou ki tiiake naa sosorina e hakallika kootou.”

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index