Search form

ACTS 4

Peter laaua ma John e hakatuuria imua te Kansol

1I te saaita Peter ma John koi ttuu ka taratara ki naa tama raa, e mee naa maatua te hare lotu ma te hakamau naa wasi te Hare Tapu aa ma naa tama i te kaavena naa Sadiusi raa ku ttae ake. 2Naa tama naa ni lloto i te takarua aposol raa e akonaki te henua maa Jesus ku oti te hakamasikeria i te mate, teenaa e mee maa naa tama ku oti te mmate raa ma ki massike no ora. 3Teenaa tauhia iloo laatou Peter laaua ma John. Iaa e mee te laa raa ku suru raa, ponotia iloo laatou te takarua naa ki loto te hare karapusi, ki moe ki telaa aso. 4Tevana iaa e tammaki iloo naa tama ni hakannoo ki naa taratara te takarua naa ni ffuri no lotu i TeAtua; te kooina katoo naa taanata ni lotu raa ni hano no tae ki naa simata e rima.

5I te ssoa te aso raa, naa hakamau naa Jew, naa tama hakamaatua, aa ma naa tisa naa Loo raa ni kkutu i Jerusalem. 6Naa tama naa ni oo ake no nnoho ma Annas, te Maatua Hakamau, aa ko Kaiapas, John, Alexander, aa ma naa tama i te haanauna te Maatua Hakamau. 7Naa aposol raa ni too ake laatou no hakatuuria imua laatou no vasiria, “Te tanata naa ni haia koorua peehea no taukareka? Teenaa ni mahi e ai e ttaka ma koorua, aa koorua ni mee naa vana koorua naa iloto te inoa e ai?”

8Peter, e tauria naa mahi TeAitu Tapu, ni hakaahe atu tana taratara peelaa, “Naa hakamau ma naa tama hakamaatua: 9Ki mee maa maaua e vasiria kootou i te aso nei i te vana taukareka ni mee ki te tama see lavaa te sasare nei aa ma te tama nei ni taukareka peehea raa, 10teenaa kootou hakkaatoa ma te kanohenua Israel ki illoa maa te tama teenei e tuu imua kootou nei e hakamasikeria naa mahi te inoa Jesus Christ, te tama i Nazareth. Teenaa ko te tama ni tuukia kootou ki te kros aa teelaa ni hakamasikeria TeAtua i te mate. 11Jesus raa ko te tama e tarataraina te Laupepa Tapu maa,

‘Te hatu kootou, naa tama e penapena hare, ni see fiffai raa,

teenaa ko te hatu hakamaatua raa iloo.’+

12Jesus Christ soko ia e hakasao te tama no ora; i te maarama nei raa see hai inoa peelaa hoki teelaa e lavaa te hakasao taatou no ora.”

13Naa tama i te Kansol raa ni oho iloo i naa see kkapo Peter ma John i te hakaea naa taratara TeAtua, aa i te takarua naa ni tamavare koi ni see ttae ki naa skul e llasi. Teenaa ki illoa naa tama naa maa te takarua naa ni ttaka ma Jesus. 14Naa tama naa ni see hai taratara ki mee, i laatou e kkite i naa tuu ake te tanata ni haia no taukareka raa laatou ma Peter aa ko John. 15Teenaa ki mee ake laatou ki te takarua naa ki uru ki haho, araa nnoho iloo laatou no taratara soko laatou, 16“Te takarua nei ma ki haia taatou peehea? Naa tama hakkaatoa i Jerusalem raa e illoa maa te mahi e llasi TeAtua raa ni hakasuratia te takarua nei, aa taatou see lavaa te huu maa te takarua naa ni see mee te mee naa. 17Tevana iaa taatou ki mmata ki see tere te lono nei ki aaraa tama; taatou ki hakaapo ake ki te takarua nei ki see tarataraina hoki laaua iloto te inoa Jesus ki aaraa tama.”

18Teenaa hakaahea ake iloo laatou te takarua raa no taratara ake ki kaaoti hakaoti laaua te taratara ka akonaki te henua iloto te inoa Jesus. 19Tevana iaa Peter laaua ma John ki ffuri atu no mee atu peelaa, “Kootou hakatuu soko kootou maa te mee hea e tonu i naa karamata TeAtua. E aa? Maaua ki hakannoo ki kootou, seai, maaua ki hakannoo ki TeAtua? 20Maaua see lavaa te nnoho seemuu ka see tarataraina maaua naa mee maaua ni kkite ka llono.”

21Teenaa ki taratara hakaapo atu hoki naa tama te Kansol raa ki laaua, araa tiiake iloo laaua ka oo. Naa tama naa ni kkite maa te takarua naa see lavaa laatou te karapusina, i te henua e hakanau hakkaatoa i TeAtua i te vana ni sura naa. 22Naa setau te tanata ni haia no taukareka nei e laka i te matahaa.

Naa tama e lotu e taku ki see kkapo laatou

23Te saaita Peter ma John ni tiiake ka oo raa, laaua ni ahe no taratara ake ki naa tama laatou raa i naa vana naa maatua hakamaatua ma naa tama hakamaatua raa ni taratara ake ki laaua. 24Te saaita naa tama naa ni llono i naa taratara naa, naa tama naa hakkaatoa ni taku hakapaa peelaa ki TeAtua, “Te Ariki nei, koe raa ko TeAtua ni penapena te lani, te kerekere nei, te moana, aa ma naa mee hakkaatoa e ora teelaa e takkoto i naa kina naa!+ 25Koe ni taratara ake ki maatou tipuna David, te tama e heheuna iaa koe, iloto naa mahi TeAitu Tapu ki taratara mai ki maatou, teenaa ko tana taratara e mee maa:

‘Naa tama i naa henua sara raa e lloto iloo raa ko te aa?

Naa tama naa e mamannatu vvare ki mee laatou naa vana e hakallika raa ko tea?

26Naa tuku te kerekere nei ni ttuu tanatana ki hetaa.

Naa hakamau raa ni kkutu hakapaa ki hetaa maa TeAtua laaua ma tana Mesaea.’+

27E maaoni iloo maa Herod laaua ma Pontius Pilate ni kkutu hakapaa iloto Jerusalem ma te kanohenua Israel aa ma naa tama i naa henua sara raa ki hetaa laatou ma Jesus, too tama e tapu teelaa ni hakanoho ma se Mesaea.+ 28Naa tama naa ni hakapaa ki haia laatou naa mee hakkaatoa, teelaa iloto oo mahi aa maa too hiihai raa, koe kunaa iloa are ma ki oti ku ssura. 29TeAriki nei, hakannoo ki naa taratara hakaapo naa tama naa e hai, aa koe ku tiiake maatou, naa tama e heheuna iaa koe nei, ki hakaea see kkapo maatou i oo taratara. 30Hakassaa oo mahi no hakamasike naa tama e mmaki, aa koe ku mee ki kkite te henua i oo mahi e hakassura iloto te inoa Jesus, too Tama e tapu e heheuna iaa koe.”

31Te saaita naa tama naa ni oti te taku raa, te kina laatou e kkutu naa ni ruetia. Naa tama i te kina naa ni tauria katoo naa mahi TeAitu Tapu no kaamata laatou te hakaea see kkapo i naa taratara TeAtua.

Naa tama e lotu raa e vaevae naa hekau laatou

32Te kaavena e lotu naa ni taaohi ki te hakataakoto ma te manava tokotasi. See hai tama i laatou ni taratara maa ana hekau raa ni tino hekau aana, seai. Naa tama naa ni vaevae naa hekau katoo laatou naa ki aaraa tama laatou.+ 33Naa aposol raa ni taratara haimmahi iloo i te masike mai TeAriki Jesus i te mate, teenaa TeAtua ni mmata ake hakaraaoi iloo ki laatou hakkaatoa. 34See hai tama i laatou ni noho see hai mee. Naa tama ni mee naa kerekere laatou maa naa hare laatou raa ni kauake naa mee naa ki aaraa tama ki tauia, aa naa mane laatou naa 35ni hookii ake ki naa aposol; teenaa te mane naa ni vaevae ki naa tama see hai mee.

36Teenaa e mee pee ko Joseph, te tama haka Levi aa ni haanau i te tamaa henua e ttapa ma ko Cyprus. Te tama naa ni taapaa naa aposol raa maa ko Barnabas, te taratara e mee maa ‘Te tama e saapai ki telaa tama’. 37Te tama naa ni kauake tana kerekere raa ki tauia telaa tama, araa kauake iloo ana mane naa ki naa aposol.

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index