Search form

JOHN 12

Jesus e aamosia i Bethany

(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)

1Naa aso e ono koi takkoto mai ki tae ki te aso te Kaikai te Pasova raa, Jesus ni hano ki Bethany, te kina Lazarus, ttama ni hakaoratia a Ia, e noho. 2Naa tama naa ni mee laatou kaikai maa Jesus. Martha e tattaa naa kaikai, aa Lazarus iaa e nnoho laatou ma Jesus i te kina e kaikkai. 3Teenaa ki too ake Mary tana kaakaa e taavi mmaha ka manoni kkona raa no aamosi naa tapuvae Jesus. Ki oti raa, hakapakupaku iloo ki ana lauru. Te sauna te kaakaa naa ni haimahi iloo vaaroto te hare naa.+ 4Te disaipol tokotasi, tana inoa ko Judas Iscariot, (teenaa ko te tama ma ki hakaari ake Jesus ki naa hakamau) ki mee ake, 5“Te kaakaa manoni naa e tau te kauake ki naa tama haimane raa ki tauia ki naa sehua e toru naa siliva, aa ku vaevae naa mane naa ki naa tama e nnoho hakaaroha.” 6A ia ni see mee te taratara nei maa i aa ia e aroha i naa tama e nnoho hakaaroha. Seai. A ia ni mee te taratara nei i aa ia se tama kailaarao. Naa mane laatou raa maraa e kailaaraotia a ia, i aa ia e roorosi te paeke mane laatou.

7Teenaa ki mee ake Jesus, “Tiiake te ffine naa ki taaohi tana kaakaa naa ki tae ki taku aso e tanumia. 8Naa tama hakaaroha raa ma ki nnoho ma kootou i te kau saaita. Nau iaa ma ki oti ku hakataha i kootou.”+

Naa Jew raa e fiffai ki taia laatou Lazarus ki mate

9Tammaki naa Jew ni oo ake ki Bethany i laatou ni llono maa Jesus ku oti te tae ake ki te kina naa. Laatou ni see oo ake ma ki kkite koi laatou i Jesus. Laatou ni oo ake hoki ma ki kkite laatou i Lazarus, ttama ni llono laatou maa ni hakaoratia Jesus. 10Teenaa ki massike naa maatua hakamaatua raa no roorosi ki taia hoki laatou Lazarus. 11I te aa, teenaa ko naa taratara i Lazarus naa e ffuro ai te henua i laatou no illoa maa Jesus ko te Mesaea.

Jesus ku hanake ma se Tuku ki loto Jerusalem

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40)

12I te ssoa te aso raa, te lopo tama ni oo ake ki te kaikai raa ni llono maa Jesus ku hanake ki Jerusalem. 13Teenaa ki too laatou naa laanui raa no oo atu ma laatou kiaa Ia ka tanitani varo peelaa, “Hosana! TeAtua ki roorosi hakaraaoi ki Ttama nei, te Tuku naa tama Israel. A Ia e hakasura iho iloto te Inoa TeAtua!”+

14Jesus ni lave te donki raa no kake ki aruna. Teenaa ku hanotonu ma naa taratara te Laupepa Tapu e mee maa,

15“Naa tamalliki Zion, kootou see mattaku!+

Te Tuku kootou raa ku sare iho i aruna te sukua donki.”

16Naa disaipol Jesus raa ni hakatuu nataa iloo i naa vana nei. Tevana iaa te saaita Jesus ni masike i te mate raa, laatou ni massaro maa te Laupepa Tapu raa e taratara i Jesus, i naa vana ni mee i laatou nei ku hakassura maaoni iaa Ia.

17Naa tama ni ttaka ma Ia no kkite i tana vana ni mee ki Lazarus raa ni hakaea i te vana Jesus ni mee. 18Teenaa ko te vana te henua ni oo atu kiaa Ia, i te aa i laatou ni llono i naa mahi TeAtua ni hakasuratia a Ia nei. 19Naa Faarisi raa ki taratara soko laatou, “Kootou mmata! Taatou ku seai iloo se ara e tonu. Naa tama hakkaatoa te maarama nei ku tautari kiaa ia!”

Jesus e taratara i tana mate

20Teelaa ni tama haka Greece e ttaka i naa tama ni oo ake no lotu i Jerusalem i te ssao te Kaikai. 21Laatou ni oo ake ki Philip, (teenaa se tama i Bethsaida iloto Galilee) no vanaake kiaa ia, “Maatou e fiffai ki mmata maatou i Jesus.”

22Philip ni hano no toa a ia Andrew ka oo laaua no taratara ake ki Jesus. 23Teenaa ki mee ake Jesus, “Ssao Ttama te Henua ni tukua ki hakanauria raa ku tae mai. 24Nau e taratara atu maaoni. Te hua laakau raa see lavaa te somo i tana saaita koi mata. Te hua laakau raa e tanumia iloto te kerekere raa ki para imua. Ki oti raa, te laakau hoou raa ku somo no ppesi ana hua e tammaki. 25Naa tama e kaimannako ki naa ora laatou raa ma ki see lavaa te taaohi naa ora laatou. Ttama see kaimanako ki tana ora raa iaa, a ia ma ki oti ku taka ma te ora e ora hakaoti.+ 26Ttama e hiihai maa ia ki heheuna i aa nau raa ki tautari mai kiaa nau. A ia ma ki nnoho maaua i taku kina e noho. Taku Tamana raa ma ki hakanau i naa tama e heheuna iaa nau.”

27Jesus ki mee ake hoki, “Taku manava e sopo. Nau ka taratara peehea? Nau ki vanaake ki taku Tamana raa ki hakasaoria nau? Seai iloo! Nau e iloa maa nau ma ki oti ku hakallono isu. Teenei ko taku vana ni heunatia mai taku Tamana. 28Taku Tamana, hakasura mai naa mahi too Inoa.”

Teenaa ki taratara mai te reo raa i te lani, “Nau ku oti te hakasura naa mahi taku Inoa. Teenei nau ku mee hoki ki hakasura naa mahi taku Inoa.”

29Naa tama ni ttuu i te kina naa ni llono hakkaatoa i te reo ni taratara mai i te lani. Aaraa tama ni ttau maa teelaa se hatturi e takattuu. Aaraa tama iaa ni mannatu maa teelaa se ensol e taratara ake ki Jesus.

30Tevana iaa Jesus ni mee ake ki laatou, “Te reo e taratara mai i te lani nei see mee ma ki lono nau, te reo naa e taratara mai ki llono kootou. 31Ssao TeAtua e hakatonutonu naa tama te maarama nei ku tae mai. Ssao te tuku te maarama nei ma ki kerekereia raa ku tae mai. 32Taku sao ma ki saaua ki aruna i te kerekere nei raa, nau ma ki hakakkutu mai te henua hakkaatoa kiaa nau.” 33A Ia ni pesi tana taratara nei ki illoa naa tama te maarama nei i tana ara ma ki mate.

34Teenaa ki mee ake naa tama naa, “Naa Loo maatou raa e taratara mai maa te Mesaea raa ma ki ora hakaoti. Teenaa ni taratara peehea maa te Tama te Henua raa ma ki saaua ki aruna? Ko ai te tama e tarataraina koe ma ko te Tama te Henua?”+

35Jesus ki mee ake, “Te maasina raa ma ki takoto tana tamaa saaita i kootou. Kootou mee naa heuna kootou i te saaita te maasina raa koi takoto, ki see taea kootou te ssao poouri. Naa tama e ttaka i te poouri raa see illoa naa kina laatou e oo. 36Ttaka i te maasina, i tana saaita koi takoto, ki mee kootou ma ni tama te maasina.”

Naa tama see illoa Jesus

Kimuri koi ana taratara nei, Jesus ni hano no mmuni i laatou. 37Niaaina maa Ia ni hakasura te lopo mahi TeAtua imua naa karamata laatou, naa tama naa ni see fiffai ki illoa laatou maa ia ko te Mesaea. 38Teenei e hanotonu ma naa taratara te pure TeAtua, Isaiah, ni mee imua. Teenaa ko te taratara e mee maa,

“Ko ai ttama ni hakannoo ki naa taratara maatou ni hakaea?

Naa mahi TeAtua raa ni hakassura ki kkite ai?”+

39Laatou ni see lavaa te illoa iaa Ia, i te aa, i naa taratara Isaiah raa e mee maa,

40“Naa karamata laatou ni hakappunitia TeAtua ki see kkite laatou.+

Naa mannatu laatou hoki ni puuia TeAtua ki see atammai laatou,

ki see ffuri laatou ki TeAtua ma ki haia laatou ki taukalleka.”

41Isaiah ni mee ana taratara nei i aa ia ni kite i naa mahi Jesus, teenaa ki taratara ia i naa tiputipu te Tama naa.

42Maaoni iaa, e tammaki naa hakamau naa Jew ni illoa maa Jesus ko te Mesaea, tevana iaa laatou ni see taratara imua te henua, i te aa, i laatou e mattaku maa laatou ma ki puuia naa Faarisi raa i te hare lotu. 43Laatou ni kaimannako ki naa ahu naa tamavare. Laatou ni see kaimanakotia laatou naa ahu TeAtua.

Te tiputipu te hakatonu TeAtua

44Jesus ni taratara vaaruna peelaa ki laatou, “Te tama e hakannoo kiaa nau raa, a ia see hakannoo koi kiaa nau soko nau. A ia e hakannoo hoki ki te Tama ni heuna ma ki au nau. 45Ttama e kite i aa nau raa, a ia e kite hoki i te Tama ni heuna ma ki au nau. 46Nau ni hakasura mai ki te maarama nei ma ko te maasina e lasi ki see nnoho peenaa naa tama e hakannoo ki aa nau raa iloto te poouri.

47“Naa tama e llono i aku taratara, aa see tautari kiaa nau raa, laatou ma ki see tuku haaeo ina a nau. I te aa, nau ni see au no tuku haaeo ki naa tama te maarama nei. Nau ni au no hakasao laatou. 48Naa tama see fiffai kiaa nau aa see hakannoo ki aku taratara raa ma ki mee te tama tokotasi ma ki hakatonutonu laatou. Aku taratara nei ma ki hakatonutonu laatou i te aso hakaoti. 49Teenei se vana maaoni. Teenei seai ni taratara aaku e mannatu. Teenei ni taratara e kaumai taku Tamana ki kauatu ki kootou. 50Nau e iloa maa te ora e ora hakaoti raa e takoto i naa taratara TeAtua. Aku taratara e kauatu nei ni taratara e kaumai te Tamana ki tarataraina.”

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index