Search form

JOHN 17

Jesus e taku ki TeAtua

1Kimuri ana taratara nei raa, Jesus ni ttoka ki te lani no taku ki TeAtua, “Tamana. Taku sao e hakallono isu raa ku tae mai. Huri ake naa mahi too Tama, ki huri ake Ia oo mahi ki te henua. 2Koe ni kauake oo mahi ki roorosi Ia naa tama hakkaatoa, ki hakaoratia a Ia oo tama ni kauake. 3Te ora e ora hakaoti raa e mee maa laatou e illoa iaa koe, TeAtua maaoni tokotasi. Laatou hoki e illoa i Jesus Christ, too tama ni kkave mai. 4Nau ku oti te huri ake oo mahi iloto te maarama nei, i taku saaita ni hakaoti oo heuna ni kaumai ki haia. 5Tamana! Huri ake aku mahi imua oo karamata i te saaita nei, e mee pee ko naa mahi ni taka ma nau imua te mahaa mai ana te maarama nei.

6“Koe ku oti te hakailotia a nau ki oo tama ni hiri no kaumai i te maarama nei. Teenaa ko oo tama ni hiri no kaumai kiaa nau, i laatou e hakannoo ki oo taratara. 7Teenei laatou ku illoa maa te kau mee e taka ma nau nei ni mee e kaumai koe. 8Laatou ni hakannoo ki oo taratara ni kauake nau. Laatou e illoa maa nau maaoni ni au iaa koe, aa laatou hoki e illoa maa nau ni heunatia mai koe.

9“Nau see taku ma ki tokonaki koe ki naa tama te maarama nei hakkaatoa. Nau e taku koi ki tokonaki mai koe ki oo tama ni kaumai kiaa nau. 10Naa tama e ttaka ma nau nei ni tama aau, e mee pee ko oo tama raa ni tama aaku. Aku mahi e takkoto i laatou. 11Teenei nau ku hanatu kiaa koe. Nau ku see noho i te maarama nei, aa laatou iaa ma ki nnoho ake i te maarama nei. Tamana e Tapu! Roorosi hakaraaoi ki naa tama naa i naa mahi too Inoa. Teenaa ko te Inoa aau ni kaumai kiaa nau, ki mee laatou ma se tama tokotasi pee ko taaua. 12Taku sao ni noho ma laatou raa, nau ni roorosi hakaraaoi iloo ki laatou i naa mahi too Inoa ni kaumai. See hai tama i laatou ni mahana i aku rima. Ttama koi tokotasi ni mahana raa ko te tama ni tukua ki mahana, ki ttino naa taratara te Laupepa Tapu.+

13“Teenei nau ku hanatu kiaa koe. Nau e taratara peenei i aa nau koi noho i te maarama nei, ki ttaka laatou ma taku hiahia e taka ma nau. 14Nau ku oti te kauake oo taratara ki laatou, tevana iaa naa tama te maarama nei e lotoffaaeo i laatou, i laatou seai ni tama te maarama nei pee ko nau hoki seai se tama te maarama nei. 15Nau see mee atu ma ki hakataharia laatou i te maarama nei. Seai. Nau e hiihai maa koe ki roorosi naa tama naa i te tipua hakallika. 16Laatou seai ni tama te maarama nei, e mee pee ko nau hoki seai se tama te maarama nei. 17Hakatapuria naa ora naa tama naa ki tau ma te hakamaaoni oo taratara, i oo taratara naa ko te hakamaaoni. 18Naa tama naa ni heunatia a nau ki oo ki te maarama nei, e mee pee ko nau ni heunatia mai koe ki te maarama nei. 19Nau e hakkee atu taku ora ki tapu, ki lavaa naa tama naa te hakkee atu hoki naa ora laatou.

20“Nau see taku koi ma ki tokonaki koe ki laatou soko laatou. Seai. Nau e taku hoki ki tokonaki koe ki naa tama e lotu iaa nau i laatou ni llono i naa taratara naa tama naa. 21Nau e taku maa laatou ki nnoho hakapaa ma se tama tokotasi pee ko taaua. Tamana! Haia naa tama naa ki takkoto laatou i taaua, e mee pee ko koe e takoto iloto taku manava, aa nau e takoto iloto too manava, ki illoa naa tama te maarama nei maa nau ni heunatia mai koe ki te maarama nei. 22Nau ku oti te kauake naa mahi ni kaumai koe ma ki kauake ki laatou, ki nnoho laatou hakapaa pee ko taaua. 23Nau ki takoto iloto naa manava laatou i aa koe e takoto iloto taku manava, ki nnoho hakapaa laatou ma se tama tokotasi. Teenaa naa tama te maarama nei ma ki illoa maa nau ni heunatia mai koe, aa koe e hai tama laaoi i naa tama e lotu, pee ko koe e hai tama laaoi iaa nau.

24“Tamana. Naa tama naa ni kaumai koe kiaa nau, teenaa nau e hiihai maa laatou ki oo ake ki taku kina e noho, ki kkite laatou i aku mahi, naa mahi ni kaumai koe. I te aa, i aa koe e hai tama laaoi iaa nau imua te mahaa mai ana te maarama nei.

25“Tamana. Ttiputipu e tonu raa e taka ma koe. Naa tama te maarama nei see illoa maaoni iaa koe. Nau iaa e iloa iaa koe, aa naa tama nei e illoa maa nau ni heunatia mai koe. 26Nau ku oti te huri ake too tiputipu. Teenei nau ma ki mmata ki see ssiri laatou iaa koe, ki takoto too laaoi i aa nau raa iloto naa manava laatou. Teenaa nau hoki ki takoto i laatou.”

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index