Search form

LUKE 19

Sakius

1Jesus ni hano no tae iloo ki Jericho, teenaa hano iloo Ia vaaroto te matakaaina naa. 2I te saaita naa raa e mee te tanata, tana inoa ko Sakius, e noho i te matakaaina naa. Te tanata naa se tama hakamau i naa tama e aoao naa takis, aa se tama hoki e hai mane. 3A ia ni hiihai iloo maa ia ki kite maa Jesus se tama peehea, tevana iaa a Ia ni see lavaa te kite, i naa tama raa e muimui atu hakkaatoa i naa vasi Jesus, aa i aa ia hoki se tama e potopoto. 4Teenaa tere iloo ia kimua no kake ki aruna te laakau e ttapa ma se sikamo, ki kite ia i Jesus i tana saaita ma ki laka ake i te ara naa. 5I te saaita Jesus ni tae ake ki te kina te laakau raa, a Ia ki ttoka ki aruna no mee ake peelaa ki Sakius, “ Sakius, tiriho vave mai ki laro, nau ma ki hanatu no nnoho taaua i too hare i te aso nei.”

6Sakius ni hakavave no tiriho ki laro no toa a ia Jesus ki tana hare, teenaa a ia ni hiahia iloo. 7Naa tama hakkaatoa ni kkite i laaua raa ni kaamata te taumaruu i Jesus peelaa, “Te tama nei ku hano iloo no mee ma ki nnoho laaua ma te tama haisara!”

8Sakius ni masike no tuu ki aruna no mee ake peelaa ki TeAriki, “TeAriki, hakannoo mai! Nau ma ki vvae aku hekau no kauake se vasi ki naa tama e nnoho hakaaroha. Aa ki mee maa ni tama ni hakarereesia a nau no toa naa mane laatou, naa mane naa tama naa ma ki suia a nau, aa nau ma ki hakapiri ake ki haa i te kooina laatou ni toa a nau.”

9Jesus ki mee ake kiaa ia, “Naa tama i te haanauna nei e hakassaoria TeAtua i te aso nei, i te tanata nei hoki se tama i te manava Abraham. 10Ttama te Henua raa ni au no ssee aa no hakassao naa tama e mee pee ko naa sipsip e seai.”+

Te taratara i naa mane kol

(Mt 25.14-30)

11I te saaita Jesus ni taupiri ki tae ki Jerusalem raa, a Ia ni kauake hoki telaa taratara ki naa tama e hakannoo kiaa Ia. I te aa i naa tama naa ni mannatu maa te Nohorana TeAtua raa ku saaita ake koi. 12Jesus ki mee ake, “Teelaa se tama hakamaatua ni hano ki te henua e mmao ki hakanohoria a ia ma se tuku, teenaa ki ahemai a ia no tuku i tana henua. 13I tana saaita ni mee ki hano raa, a ia ni aru ki te taka sinahuru tama e heheuna iaa ia no kauake, te tama tana mane kol tokotasi. Teenaa mee ake iloo peelaa ki naa tama naa, ‘I taku saaita e hano raa, kootou ki heheunatia kootou naa mane naa, ki mmata maa e hia naa mane kootou ma ki ffuti i taku saaita ma ki ahemai.’ 14Naa tino tama iloo i tana henua naa ni lotoffaaeo iaa ia, teenaa heuna iloo aaraa tama i laatou ki oo no vanaake ki te tuku hakamaatua e noho i te henua e mmao raa peelaa, ‘Maatou see fiffai maa te tama nei e tuku i maatou.’

15“Tevana iaa te tama hakamaatua naa ni hakanohoria koi ma se tuku, teenaa ahe iloo a ia ki tana henua. I tana saaita ni tae ki tana henua raa, aru iloo ia ki naa tama e heheuna iaa ia raa ki oo ake, i aa ia e mee ma ki iloa ia maa e hia naa mane naa tama naa ni lavaa.

16“Te tama mua raa ni hanake no mee ake, ‘Te ariki, nau ni lavaa te ffuti aku mane kol e sinahuru ki too mane kol ni kaumai.’ 17Te tuku raa ki mee ake, ‘ Koe se tama e heheuna taukareka iloo! Koe nei ku tukua ki noho hakamaatua a koe i naa matakaaina e llasi e sinahuru, i te aa i aa koe ni roorosi hakaraaoi lokoi i naa tamaa mee ni kauatu nau.’

18“Te laa tama ni hanake no mee ake, ‘TeAriki, nau ni lavaa te ffuti aku mane kol e rima ki too mane kol tokotasi ni kaumai.’ 19Te tuku raa ki mee ake kiaa ia, ‘Koe ma ki noho hakamaatua i naa matakaaina e llasi e rima.’

20“Te laa tama ni hanake no mee ake, ‘TeAriki, teenei too mane kol ni kaumai; te mane kol nei ni miinia a nau iloto te tapaa maro raa no huuina ki see kiitea. 21Nau ni mataku iaa koe se tuku e haaeo. Naa mee aaraa tama e tuku raa, koe e too, aa naa mee aaraa tama e tori raa, koe e vasi.’ 22Te tuku raa ki mee ake, ‘Koe se tama e heheuna hakallika! Oo tino taratara e kaumai naa e huri ake peelaa maa koe e sara. Koe ni iloa koi maa nau se tama e hiihai maa naa tama e heheuna iaa nau raa ki heheuna hakappuru, aa maa nau e too koi te mee telaa tama e tuku, aa e vasi te mee telaa tama e tori. 23Ai koe ni see heheunatia koe naa mane naa? Ki mee raa nau ni hakaahe mai aku mane naa hakapaa ma naa tamaa mane aau ni lavaa te ffuti i taku saaita ni ahemai.’

24“Teenaa huri iloo ia no mee ake ki naa tama e ttuu i te kina naa, ‘Too te mane kol iaa ia naa no kauake ki te tama ni lavaa ana mane kol e sinahuru.’ 25Naa tama naa ki mee ake, ‘Te ariki, te tama naa ku naa mee are ana mane kol e sinahuru!’ 26Te tuku raa ki mee ake, ‘Nau ku taratara atu ki kootou: Naa tama e illoa te roorosi hakaraaoi ki aku mee ni kauake ki laatou raa, nau ma ki kauake hoki aaraa mee ki hakapaa atu ki naa mee e nnoho ma laatou; aa naa tama see illoa te roorosi hakaraaoi ki aku mee ni kauake raa, teenaa naa tamaa mee e nnoho ma laatou naa ma ki toa hakkaatoa nau.+ 27Aa naa tama e tautau haaeo ma nau, teelaa ni see fiffai maa nau ki tuku i laatou raa, kootou toomai naa tama naa ki te kina nei no taaia imua aku karamata!’”+

28I te saaita Jesus ni oti te kauake naa taratara nei raa, masike iloo Ia no hano imua ki Jerusalem.

Jesus ku uru atu ki Jerusalem ma se tuku

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Jn 12.12-19)

29Te saaita Jesus ni taupiri atu ki naa matakaaina Bethpage ma Bethany i aruna te mouna e ttapa ma ko te Mouna naa Oliv raa, heunatia iloo Ia ana disaipol e lua ki oo imua, 30ka taratara ake peelaa ki te takarua naa, “Koorua oo atu ki te tamaa matakaaina e tuu imua naa. Te saaita koorua e ttae atu raa, koorua ma ki kkite ma se sukua donki e saisaitia ka tuu. Te sukua donki naa ni seai iloo ki kaakea se tama no terekia. Koorua veetea te manu naa aa ku taakina mai. 31Ki mee maa se tama e vasiri atu peelaa, ‘Te manu naa e veetea koorua ki aa?’ Teenaa koorua ku mee ake, ‘TeAriki e vana ma ki too ake kiaa ia.’”

32Te takarua naa ni oo no kkite iloo i naa takkoto mai naa mee naa pee ko naa taratara ake Jesus ki laaua. 33Te saaita te takarua naa koi ttuu ka vvete te manu naa raa, te tama e mee tana manu naa ku hanake no mee ake ki laaua, “Te manu naa e veetea koorua ki aa?”

34Te takarua raa ki mee ake, “TeAriki e vana ma ki too ake kiaa ia.” 35Teenaa taakina iloo laaua te sukua donki raa ki Jesus. Araa ffora iloo naa maro laaua raa vaaruna te manu raa no hakkake atu Jesus ki aruna. 36Te saaita Jesus ni tere ake i te manu naa raa, te henua ni horahora naa maro laatou raa iloto te ara ki tere ake Jesus vaaruna.

37I tana saaita ni taupiri atu ki Jerusalem, i te kina te ara raa e tere iho i te Mouna naa Oliv raa, te kuturana tama e tammaki i naa tama e tautari iaa Ia raa ni kaamata te huahua ka hakanau i TeAtua i naa vana e llasi laatou ni kkite. Naa tama naa ni tanitani varo peelaa,

38“TeAtua ki haia hakaraaoina a Ia te Tuku teelaa e au iloto te inoa TeAriki!

Te laaoi TeAtua ki takoto i te lani

aa taatou ki hakanau i TeAtua, te tama e noho hakamaatua i aruna naa mee hakkaatoa!”+

39Teenaa ki mee ake aaraa tama i naa Faarisi raa peelaa ki Jesus, “Te tisa nei, vanaatu ki oo disaipol raa ki ppui naa pukua laatou!”

40Jesus ki mee ake, “ Nau e mee atu ki kootou, ki mee maa naa tama nei e ppui naa pukua laatou, naa tamaa hatu iloto te ara raa ma ki massike no tanittani varo!”

Jesus e tani i tana aroha i Jerusalem

41Te saaita Jesus ni hanatu no taupiri iloo ki Jerusalem, ka kite i naa tuu mai te henua naa raa, a Ia ni tani i tana aroha. 42A Ia ki taratara peelaa, “Ki mee koi koe ni iloa i te aso nei maa te ara te noho laaoi raa e sura atu peehea! Aroha, koe ku sukumuri. Te ara te noho laaoi raa ku oti te huuina TeAtua iaa koe! 43Te aso raa ma ki tae mai, teenaa naa tama e tautau haaeo ma koe naa ma ki oo atu no aarehatia koe. Naa tama naa ma ki ppena naa pae laatou ka roorosi ki hetaa maa kootou. Koe ma ki osohia atu naa tama naa i naa vasi hakkaatoa no seua. 44Koe ma ki seua naa tama naa ki laro no taaia too kanohenua naa hakkaatoa. Seai iloo se kina tokotasi ma ki taukareka hakamaarie, teenaa i te saaita TeAtua ni hanatu no mee ma ki hakasao kootou raa, kootou ni see fiffai maa kootou e hakannoo.”

Jesus ku hano ki te Hare Tapu

(Mt 21.12-17; Mk 11.15-19; Jn 2.13-22)

45I tana saaita ni tae atu ki Jerusalem raa, a Ia ni hano ki te Hare Tapu. Teenaa kerekereia iloo Ia naa tama e nnoho i te kina naa ki oo ki taha, teenaa ko naa tama e nnoho ma naa mee laatou ma ki oo ake te henua no tautauia. 46A Ia ki mee ake ki naa tama naa peelaa, “Te Laupepa Tapu raa e taratara maa, ‘Taku Hare Tapu nei se kina naa tama TeAtua e oomai no taku.’ Aa teenei kootou ku oomai no haia ma se kina naa tama e kailallao e oomai no mmuni!”+

47I naa aso hakkaatoa raa, Jesus e noho ka akonaki peenaa naa tama raa iloto te Hare Tapu. Teenaa naa maatua hakamaatua, naa tisa naa loo, aa ma naa tama hakamaatua naa Jew raa ni sessee ara ki taia laatou Jesus.+ 48Tevana iaa laatou ni see hai ara e illoa, i te henua e nnoho ka hakannoo peenaa ki naa taratara hakkaatoa Jesus e akonaki ake.

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index