Search form

LUKE 20

Naa mahi Jesus

(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)

1I te aso tokotasi Jesus e akonaki te henua ka hakaea te Lono Taukareka iloto te Hare Tapu raa, naa maatua hakamaatua, naa tisa naa Loo, aa ma naa tama hakamaatua naa Jew raa ni oo ake ki Jesus 2no vasiri ake peelaa, “Taratara mai ki illoa maatou. Teelaa ni taratara ai e kauatu kiaa koe maa koe ki mee naa vana nei? Ko ai te tama e vanaatu maa koe e lavaa te kerekereia a koe naa tama raa i te Hare Tapu?”

3Jesus ki mee ake ki naa tama naa, “Aa kootou ttari ki vasiri atu nau te mee nei. Kootou taratara mai 4maa ko ai te tama i TeAtua ma naa tama te maarama nei ni vanaake ki John ki hakaukau tapu te henua?”

5Teenaa ki kaamata naa tama naa te taratara soko laatou peelaa, “Taatou ki taratara ake peehea? Ki mee maa taatou e vana ma ko TeAtua, a ia ma ki mee mai peelaa, ‘Ai kootou ni see hakannoo ai ki naa taratara John?’ 6Aa ki mee maa taatou e vana maa ko naa tama te maarama nei raa, teenaa taatou ma ki tauatia te kuturana nei ki naa hatu, i naa tama nei e illoa maa John se pure maaoni TeAtua.” 7Teenaa ki mee ake naa tama naa, “Maatou see illoa.”

8Jesus ki mee ake ki laatou, “Nau hoki ma ki see hakaari atu maa nau e haia mai ai ki mee aku vana e mee nei.”

Te taratara i naa tama e ttori naa verena ‘grape’

(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)

9Teenaa kauake iloo Jesus te taratara nei: “Teelaa se tanata e tori tana verena ‘grape’. A ia ni kauake tana verena naa ki roorosi ake aaraa tama, teenaa i aa ia ma ki hano no noho rooroa iloo i telaa henua.+ 10I te saaita naa ‘grape’ raa ni ttae ki vasi raa, te tanata raa ni heuna atu tana poe tokotasi ki naa tama e roorosi i tana verena raa ki too tana tuuhana i naa ‘grape’ naa tama naa e vasi. Araa nei naa tama e roorosi i te verena te tanata raa ku ffuri atu no sarua laatou te poe te tanata raa ka hakaahea ma ana rima. 11Te tanata raa ni heuna atu hoki telaa poe, tevana iaa te poe naa ni sarua hoki naa tama naa ka sasaakiria, araa hakaahea hoki ma ana rima. 12Te tanata naa ku heuna atu hoki te ttoru ana poe; teenaa naa tama e roorosi i te verena raa ni taia hoki laatou te poe naa no mere ka kerekereia ki hano. 13Teenaa ki taratara te tanata e mee tana verena raa peelaa, ‘Nau ka mee peehea? Nau ku heuna iloo taku tino tama e llee ai taku manava nei ki hano; nau e iloa maa naa tama naa ma ki hakannoo kiaa ia.’ 14Tevana iaa te saaita naa tama raa ni kkite maa teelaa ko te tamariki tanata te tama e mee tana verena raa, laatou ki taratara seemuu peelaa, ‘Teenei ko tana tama. Taatou ki taia taatou te tama nei aa te verena nei ku too ma taatou!’ 15Teenaa tauhia iloo laatou te tama naa no taakina ki taha te verena raa no taia ka mate.”

Araa Jesus ku vasiri ake peelaa, “Naa tama e roorosi i te verena raa ma ki haia peehea te tanata e mee tana verena naa? 16Te tanata naa ma ki hanatu no taaia naa tama naa ki mmate, aa ku kauake tana verena naa ki aaraa tama ki roorosi.”

Te saaita naa tama raa ni llono i te taratara nei raa, laatou ni ffuri ki Jesus no mee ake peelaa, “See hai vana peenaa ma ki sura!”

17Jesus ki ttoka atu ki naa karamata laatou no vasiri, “Aa kootou e hakatuu maa te taratara teelaa e takoto iloto te Laupepa Tapu raa, e mee maa e aa?+

‘Te hatu teelaa ni hakkeeina naa tama e penapena hare ma se hatu e hakallika koi raa,

ni huri ake ma ko te hatu hakamaatua iloo teelaa e hakatuu ki mmau ai te hare.’

18Naa tama hakkaatoa e taussina ki aruna te hatu naa ma ki mmere hakallika, aa ki mee te hatu naa e leiho ki aruna se tama raa, te tama naa ma ki marepurepu.”

19Naa tisa naa Loo ma naa maatua hakamaatua raa ni mee ma ki tauhia laatou Jesus i te saaita naa lokoi, i laatou e illoa maa Jesus e taratara i laatou; tevana iaa laatou ni mattaku i te henua.

Naa takis e pesi ki te Tuku hakamau i Rome

(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)

20Naa tama naa ni sessee ara ma ki hakasara se vana maa Jesus. Teenaa tauia iloo laatou aaraa tama no heunatia ki oo no vasirisiri te kau vana ki Jesus, ki hakasara se taratara maa Jesus aa ku taakina laatou no kauake ki te hakamau Rome raa ki karapusina. Naa tama ni heunatia laatou naa ni hakamatemate iloo ki laatou, ki vana te henua maa laatou ni tama e ttonu. 21Naa tama naa ni oo no vasiri peelaa ki Jesus, “Tisa nei, maatou e illoa maa koe e taratara ka akonaki naa vana e ttonu maaoni. Maatou e illoa maa koe see iloa te hirihiri tama; koe e akonaki tonu i naa tiputipu te hiihai TeAtua ki te henua. 22Taratara mai, e taukareka maa taatou ki pesi takis ki te Tuku hakamau i Rome? Seai, e hakallika?”

23Jesus ni iloa maa naa tama naa ni vasirisiri tipua koi, teenaa mee ake iloo Ia peelaa ki laatou, 24“Kootou huri mai se mane siliva. Teenei ko ai e tuu tana pisouru aa tana inoa i aruna te mane siliva nei?”

Naa tama raa ki mee ake, “Teenaa ko te Tuku hakamau i Rome.”

25Jesus ki mee ake, “Aa teenaa, kauake naa mee te tuku raa ki te tuku, aa naa mee TeAtua raa, kootou ku kauake ki TeAtua.”

26Jesus ni see lavaa iloo naa hakamau naa te hakarereesia ki hakasara se taratara maana imua naa karamata te henua. Naa tama naa ni oho i naa kauake naa taratara Jesus, teenaa nnoho iloo laatou seemuu.

Jesus e taratara i naa tama e mmate e massike no ora hoki

(Mt 22.23-33; Mk 12.18-27)

27E mee naa Sadiusi, teelaa e hai maa naa tama ku oti te mmate raa see lavaa te massike hoki no ora, ni oo ake no vasiri ki Jesus,+ 28“Tisa nei, Moses ni sissii te loo nei maa taatou: ‘Ki mee maa se tanata e mate ka tiiake tana aavana raa ka noho see hai tamalliki, te taina te tanata e mate raa ki aavanatia a ia te aavana tana taina. Teenaa naa tamalliki laaua ma ki ssura raa ma ki haia ma ni tamalliki tana taina ni mate.’+ 29Teelaa se takahitu hai taaina. Te tama matua raa ni aavana no mate, se hai tamalliki. 30-31Teenaa tana taina e pare atu kiaa ia raa ku aavana i te ffine naa hoki, aa laaua ni see hai tamalliki hoki. Te tama naa ni mate no aavana iloo telaa taina laatou i te ffine naa hoki. Naa hannau naa ni hano no sopo hakkaatoa te aavvana i te ffine tokotasi naa, aa laatou hakkaatoa ni mmate see hai tamalliki. 32Ki oti raa nei te ffine naa ku mate hoki. 33Aa teenaa, i te aso te mate raa ma ki massike no ora, te ffine raa ma ki mee ma se aavana ai, i te takahitu hai taaina naa hakkaatoa ni aavvana iaa ia?”

34Jesus ki mee ake, “Naa haahine ma naa taanata i te maarama nei e aavanavvana. 35-36Aa naa taanata ma naa haahine teelaa ma ki massike no ora i te maarama imuri raa iaa, naa tama naa ma ki see aavvana. Laatou ma ki mee pee ko naa ensol, see lavaa te mmate. Laatou naa ko naa tamalliki TeAtua, i laatou ni massike i te mate. 37Moses ni hakaari mai hakaraaoi iloo maa naa tama ku oti te mmate raa e hakamasikeria no ora. Teenaa ko ana taratara ni sissii i te saaita TeAtua ni taratara ake iloto te pakuvao e ura. A ia ni sissii maa TeAriki ko te Atua Abraham, te Atua Isaac, aa ma TeAriki hoki ko te Atua Jacob.+ 38A Ia seai se Atua naa tama e mmate. A Ia ko te Atua naa tama e ora. I te aa, i TeAtua e mee maa naa tama naa koi ora i te saaita nei.”

39E mee naa tisa naa Loo ni mee ake peelaa, “Te tisa nei, oo taratara naa e ttonu.” 40Teenaa naa tama naa ni mattaku te vasiri ake hoki aaraa vana ki Jesus.

Te taratara i te Mesaea

(Mt 22.41-46; Mk 12.35-37)

41Jesus ki vasiri ake ki naa tama naa, “Te henua e taratara peehea maa te Mesaea raa ko te Mokopuna David? 42David soko ia e taratara iloto tana laupepa ni sissii i ana ahu i TeAtua raa peelaa,

‘TeAtua e mee ake peelaa ki taku Ariki:

Noho i taku vasi hakamaatau,

43ki tae iloo ki taku saaita ma ki tukua a nau naa tama e tautau haaeo ma koe raa i laro oo tapuvae.’+

44Peehea naa sura iho te Mesaea raa ma se mokopuna David, maa te ttino David e kannaa iaa ia ma se Ariki aana?”

Kootou roorosi ki see hakarereesia kootou naa tisa naa Loo

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

45Te saaita te henua ni nnoho hakkaatoa ka hakannoo kiaa Ia raa, Jesus ni huri ake ki ana disaipol no mee ake, 46“Kootou roorosi ki see hakarereesia kootou naa tisa naa Loo. Teenaa ko naa tama e fiffai maa laatou ki sassare ma naa kkahu e takittaki vaararo, ki meemee ake naa tama maa laatou ni tama hakamau i naa ttiri laatou i naa kina te henua e nnoho; teenaa ko naa tama maraa e ssee iloo ki naa nohonoho hakamaatua iloto naa hare lotu ma naa kaikai e llasi ki nnoho laatou. 47Teenaa ko naa tama maraa e hakarereesia laatou naa puruna raa ka kailaaraotia naa hekau naa hare naa tama naa, aa ki oti ku massike no mee naa taku e hualolloa ki mmata te henua maa laatou ni tama e ttonu! Naa haaeo TeAtua ma ki kauatu ki laatou naa ma ki hakallika hakaoti!”

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index