Search form

LUKE 21

Naa mane te puruna e hookii ki TeAtua

(Mk 12.41-44)

1Jesus ni ttoka no kite i naa ponopono naa mane naa tama haimane raa ki loto te pokosi mane te Hare Tapu. 2A Ia ni kite hoki i naa hanake te puruna ffine e hakaaroha no ppono ana peni e lua ki loto hoki te pokosi mane naa. 3Teenaa ki mee ake Jesus ki naa tama i te kina naa, “Nau e kauatu te taratara maaoni nei ki kootou. Te kooina te puruna ffine nei e ppono raa e lasi are i te kooina aaraa tama ni ppono hakkaatoa. 4Naa tama nei hakkaatoa ni hookii mane i laatou e hai mane; aa te ffine nei iaa, niaaina maa ia se tama e noho hua iloo raa, a ia ni ppono hakkaatoa naa tamaa mane teelaa e kai ai a ia.”

Jesus e taratara i te saaita te Hare Tapu raa ma ki seua

(Mt 24.1-2; Mk 13.1-2)

5E mee naa disaipol ni nnoho ka hakanau i naa tiputipu taukareka te Hare Tapu i ana hai laakei ki naa hatu e tiputipu taukalleka. Naa tama naa ni hakanau hoki i naa taukalleka naa mee te henua ni hookii ki penapena te Hare Tapu. Teenaa ki mee ake Jesus, 6“Naa mee e kkite kootou nei e takoto tana saaita ma ki oti ku seua hakkaatoa, see hai hatu ma ki mmau i aruna aaraa hatu.”

Naa haaeo ma ki ttae mai

(Mt 24.3-14; Mk 13.3-13)

7Ana disaipol raa ki vasiri ake, “Te tisa nei, naa vana nei ma ki ssura i te saaita hea? Aa maatou ma ki illoa peehea maa naa vana nei ku saaita koi?”

8Jesus ki mee ake, “Kootou ki roorosi hakaraaoi iloo ki see oo atu ni tama no hakarereesia kootou. E tammaki naa tama ma ki oo atu no mee maa laatou ko nau; te tama koi e hai maa ia ko te Mesaea, aa naa tama naa ma ki hai maa te ssao te maarama nei ki hakaoti raa ku taupiri. Tevana iaa kootou see hakannoo atu ki naa tama naa. 9Te saaita kootou e llono i naa tau naa henua aa i naa hetaa te henua soko laatou raa, kootou see mattaku; naa vana peenaa ma ki ssura imua. Tevana iaa see mee maa te hakaoti te maarama nei ku taupiri.”

10A Ia ki mee ake hoki, “Naa henua ma ki hetaa ki laatou; naa nohorana ma ki hetaa ki laatou. 11Naa henua hakkaatoa ma ki seua naa mahuke e llasi; naa tama ma ki mmate i te hiikkai; te lopo henua ma ki laavea te kau maki e hakallika; aa te kau vana hakamattaku ma ki ssura iho i te lani.

12“Te saaita naa vana nei seki sura raa, kootou ma ki tauhia no mee pakavaina; kootou ma ki taakina ki naa hare lotu naa Jew raa ki hakatonutonu naa sara kootou, aa kootou ma ki peesia ki loto naa hare karapusi. Kootou ma ki taakina no hakatuuria imua naa tuku ma naa hakamau, teenaa i kootou ni tama e ttaka ma nau. 13Teenei kootou sao ki hakaea te Lono Taukareka. 14Kootou ki mee hakaoti naa mannatu kootou i te saaita nei, ki see ppore kootou maa kootou ma ki taratara peehea ki hakatonu kootou. 15I te aa, i kootou ma ki haia a nau ki atammai aa ki llau te taratara, teenaa naa taratara kootou naa ma ki see lavaa te sahea naa tama e tautau haaeo ma kootou.+ 16Kootou ma ki meemee tipua ina naa tino maatua kootou, naa taaina kootou, naa hareaakina kootou, aa ma naa soa kootou. Aaraa tama i kootou ma ki taaia no mmate. 17Te henua ma ki lotoffaaeo hakkaatoa i kootou, teenaa i kootou ni tama e ttaka ma nau. 18Tevana iaa TeAtua e roorosi hakaraaoi ki kootou, teenaa see hai lauru tokotasi ma ki maffana. 19Ki mee kootou e taaohi ka lotu peenaa kiaa nau, kootou ma ki too te ora e ora hakaoti.

Jesus e taratara i Jerusalem ma ki seua

(Mt 24.15-21; Mk 13.14-19)

20“Te saaita kootou e kkite i Jerusalem ku aarehatia naa tama e tau raa, teenaa kootou ku illoa maa te matakaaina naa ku taupiri ki seua. 21Teenaa naa tama i Judea raa ki ffuro no mmuni i naa mouna; naa tama e nnoho iloto te matakaaina Jerusalem raa ki hakattaha i te kina naa, aa naa tama e nnoho tauppiri atu ki Jerusalem raa ki see ffuro atu ki loto i te matakaaina naa no mee ma ki mmuni laatou. 22I teenaa ko te ssao TeAtua ma ki pesi mai ana haaeo, ki ttino naa taratara te Laupepa Tapu.+ 23Nau e aroha iloo i naa haahine e tinnae aa ma naa haahine e mee naa tamalliki e punaammea laatou! Te kau vana hakallika ma ki ssura i te kina nei, aa naa haaeo TeAtua ma ki pesi mai ki naa tama nei. 24E mee naa tama ma ki taaia ki naa komu taa tama, aa aaraa tama ma ki toa ma ni karapusi ki naa henua hakkaatoa i naa kina. Te matakaaina Jerusalem raa ma ki nohoria ka mee pakavaina naa tama teelaa seai ma ni Jew, teenaa ki tae iloo ki te saaita te manava aroha TeAtua i laatou raa e oti mai.

Te saaita te Tama te Henua ma ki au

(Mt 24.29-31; Mk 13.24-27)

25“Naa kanohenua i naa kina hakkaatoa ma ki ssopo naa manava laatou ka mattaku. Naa tama naa ma ki see illoa i naa vana laatou ki mee, i naa mattaku laatou i naa takattuu naa peau e taa i te moana.+ 26Naa kanohenua i naa kina hakkaatoa ma ki somo ssara i naa mattaku laatou i naa vana ku pakkuu iho ki te maarama nei, teenaa i naa mee hakkaatoa e takkoto i te lani raa ma ki uuettia TeAtua ki see ttaka tonu i naa ara laatou. 27Teenaa Ttama te Henua raa ma ki hakasura iho iloto te uru aoa. A Ia ma ki au ma naa mahi ki hakatonutonu aa ki noho hakamaatua Ia i aruna te henua hakkaatoa. A ia hoki ma ki au ma ko te Tuku naa tuku hakkaatoa. + 28Te saaita naa vana nei ku kaamata te hakassura raa, kootou ku massike no ttoka ki aruna, i kootou ku taupiri ki hakassaoria.”

Te taratara i te laakau ‘fig’

(Mt 24.32-35; Mk 13.28-31)

29Teenaa ki kauake Jesus te taratara nei ki laatou: “Kootou hakatuu i naa somo te laakau ‘fig’ ma aaraa laakau hoki. 30Te saaita naa laakau raa ku kaamata te matiri ake naa lau laatou raa, teenaa kootou ma ki illoa maa te ssao te ua raa ku taupiri. 31Peelaa hoki, i te saaita kootou e kkite i naa ssura iho naa vana nei raa, kootou ma ki illoa maa te Nohorana TeAtua raa ku saaita mai.

32“Hakamaarona te mee nei. Naa tama e nnoho i te saaita nei ma ki ttae no kkite i naa ssura iho naa mee nei. 33Te lani ma te kerekere ma ki oti ku see takkoto imuri, aku taratara raa iaa ma ki takkoto no takkoto hakaoti.

Kootou nnoho tanatana ki te ahemai TeAriki

34“Kootou ki roorosi hakaraaoi iloo! Kootou mmata ki see hakavaarea kootou i naa unuunu kootou ka vvare i naa kaikai e llasi kootou, aa kootou see mee ma ki nnoho kootou ka mamannatu peenaa ki naa mee te kerekere nei. Kootou mmata ki see hakatekia kootou i te aso naa. 35Naa kanohenua hakkaatoa i te kerekere nei ma ki kkite i te aso naa. 36Kootou ki nnoho tanatana ka roorosi hakaraaoi iloo, aa kootou ki taku i te kau saaita ki TeAtua ki hakassaoria kootou i naa vana hakamattaku teelaa ma ki ssura. Aa kootou ki taku hoki ki lavaa kootou te ttuu see nnapa imua Ttama te Henua.”

37Jesus ni noho i naa aso naa ka akonaki te henua iloto te Hare Tapu, aa i naa laasuru raa a Ia maraa e hano no moe i naa poo i aruna te Mouna naa Oliv.+ 38Te henua hakkaatoa maraa e oo ake i naa tahaata ki te Hare Tapu no hakannoo kiaa Ia.

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index