Search form

LUKE 23

Jesus ku taakina ki Pilate

(Mt 27.1-2,11-14; Mk 15.1-5; Jn 18.28-38)

1Naa tama hakamaatua naa ni massike no taakina iloo laatou Jesus ki Pilate. 2Teenaa kaamata iloo naa tama naa te kauake te kau taratara haaeo Jesus ki Pilate: “Ttama nei e laavea maatou e usuusu te henua ki see tuku laatou ki naa vana te kaaman Rome, teenaa maa naa tama raa ki see pesi takis ki te tuku i Rome, aa te tama nei hoki e hai maa ia ko te Mesaea, teenaa maa ia se tuku.”

3Pilate ki vasiri ake ki Jesus, “Koe naa ko te tuku naa Jew?”

Jesus ki hakaahe ake, “Teenaa koe e mee mai naa.”

4Teenaa ki huri Pilate no mee ake ki naa maatua hakamaatua raa ma te kuturana tama i te kina naa, “Nau see hai vana e sara e kite i te tanata nei.”

5Tevana iaa naa tama naa ni ppura iloo ka hai ake ki Pilate: “Te henua e usuusuhia te tama nei ki ana akonaki e kauake ki laatou, ka hakkoro naa tama raa ki hai te kau vana hakallika vaaroto Judea. Te tama nei ni kaamata mai iloo i Galilee aa teenei ku tae mai ki te kina nei.”

Jesus ku kaavea ki Herod

6I te saaita Pilate ni lono i te taratara nei raa, vasiri iloo ia peelaa, “Teenei se tama i Galilee?” 7Teenaa i tana saaita ni iloa maa Jesus se tama i te matakaaina Herod e tuku raa, vanaake iloo ki naa tama naa ki taakina Jesus ki Herod, i Herod e noho i Jerusalem i te saaita naa. 8Herod ni hiahia iloo i tana saaita ni kite i Jesus, i aa ia ni lono i naa taratara te henua i Jesus, aa a ia hoki ni noho iloo ka hiihai maa ia ki kite i Jesus e hakasura naa mirakol TeAtua. 9Herod ni vasirisiri te kau vana ki Jesus, tevana iaa Jesus ni see hai taratara ni hakaahe ake kiaa ia. 10Naa maatua hakamaatua aa ma naa tisa naa Loo raa ni ttuu i te kina naa ka kapi iloo naa maaisu laatou ma Jesus e mee ana sara. 11Teenaa huri iloo Herod ma ana soldia raa no kaamata te hakalillii ka tautausuaina laatou Jesus. Naa tama naa ni hakkahuria laatou Jesus ki te kkahu naa tuku raa no hakaahea hoki ki Pilate. 12Imua raa Pilate ma Herod ni tautau haaeo ki laaua. Aa i te aso naa lokoi raa laaua ku meemee hakapaa ma se vaisoa.

Jesus ku tukua ki taia ki mate

(Mt 27.15-26; Mk 15.6-15; Jn 18.39—19.16)

13Pilate ni kkave tana kaunaki ki naa maatua hakamaatua, naa hakamau naa Jew, aa ma te kanohenua te kina naa ki oo ake, 14teenaa mee ake iloo peelaa ki laatou, “Te tanata nei e toomai kootou kiaa nau i kootou e hai maa te henua e usuusuhia te tama nei ki see tuku laatou ki naa vana te kaaman Rome. Nau ni vasirisiri ake ki te tama nei imua kootou naa hakkaatoa, aa nau e kite maa te tama nei see haisara i naa taratara kootou e mee iaa ia. 15Ttama nei ni hakaahea mai Herod kiaa nau i aa ia e kite hoki maa ttama nei see haisara. Teenaa nau e mmata maa ttama nei see hai vana ni mee teelaa e tau ma ia ki haia ki mate. 16Teenei nau ma ki mee ake ki aku soldia raa ki sarua te tama nei aa ku tiiake ki hano.” 17[I naa setau hakkaatoa, i te ssao te Kaikai te Pasova raa, Pilate ki ffana se karapusi tokotasi i naa Jew raa no hakaahea atu ki laatou.]

18Naa tama hakkaatoa e ttuu i te kina naa ni hakatoo hakapaa no tanitani varo atu peelaa, “Taia ttama naa, aa ku hanaa mai Barabas!” 19Barabas ni pponotia ki loto te hare karapusi i aa ia ni hai naa tama ni hetaa ma naa hakamau te kaaman Rome raa i Jerusalem, teenaa a ia hoki ni taa tana tama no mate.

20Pilate ni hiihai ma ki tiiake ia Jesus ki hano, teenaa taratara ake hakaraaoi hoki a ia ki naa tama naa. 21Tevana iaa naa tama naa ni ffuri atu no tanitani varo peelaa, “Tuukia ttama naa! Tuukia ttama naa ki te kros!”

22Teenaa ki ttao atu Pilate te ttoru ana saaita no mee ake ki naa tama naa, “Aiaa? See ssara peehea ttama nei ni mee? Nau seai taku mee e kite i ttama nei teelaa e tau ma ia ki haia ki mate! Nau ma ki vanaake ki aku soldia raa ki sarua ttama nei aa ku tiiake ki hano.”

23Tevana iaa naa tama naa ni tanitani varo atu vaaruna iloo ki tuukia Jesus ki te kros. Laatou ni haihai no lavaa iloo laatou te huria te manava Pilate. 24Teenaa tuku atu iloo Pilate ki te fiffai naa tama naa. 25Pilate ni hanaa a ia Barabas, te tama ni karapusina i aa ia ni hai naa tama ni hetaa ma naa hakamau te kaaman, aa i aa ia hoki ni taa tana tama no mate. Jesus iaa ni tiiake atu a ia ki naa tama naa ki hai naa mannatu laatou.

Jesus ku tuukia ki te kros

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Jn 19.17-27)

26Te saaita Jesus ni taakina naa soldia te kaaman Rome ki toa no taia raa, laatou ni ttiri te tanata haka Sairin, tana inoa ko Simon, e hanake ki loto Jerusalem. Naa soldia naa ni ffuri atu no tauhia laatou te tanata naa no hakapiri atu te kros raa ki ana aamona no vanaake ki ssau te kros raa no hanatu vaamuri Jesus.

27E tammaki iloo naa tama ni oo atu vaamuri Jesus; aa naa haahine iloto i te kuturana naa ni mmate hakaoti i naa ttani laatou iaa Ia. 28Jesus ni huri atu ki naa haahine raa no mee ake, “Naa haahine Jerusalem, kootou see ttani alloha iaa nau; kootou ki ttani alloha i kootou soko kootou aa i naa tamalliki kootou. 29I te aa i naa aso raa ma ki ssura iho, teenaa te henua ma ki taratara peelaa, ‘Teenei se mannava peehea naa haahine e poka, naa haahine seki hannau mai iloo ni tamalliki maa laatou, aa ma naa haahine seki anaana iloo ni tamalliki maa laatou!’ 30Teenaa ko te ssao te henua ma ki ttani atu ki naa mouna, ‘Ssina mai no taaona maatou!’ aa ki naa tamaa mouna raa, laatou ma ki ttani atu peelaa, ‘Uuhia maatou!’+ 31I te aa, ki mee maa te henua e sosorina peenei kiaa nau, ttama e mee pee ko te laakau koi mata, te henua ma ki sosorina peehea ki kootou naa tama e mee pee ko naa laakau ku pakuppaku?”

32E mee hoki te takarua taanata ni too ake i te hare karapusi ni taakina hakapaa ma Jesus ki toa no taaia. 33Te saaita naa tama naa ni ttae ki te kina e ttapa ma ko “Te Ivi te Pisouru” raa, tuukia iloo laatou Jesus i te kina naa, aa te takarua taanata naa ni tuukia hoki laatou, te tama i te vasi hakamaatau aa telaa tama i te vasi hakamaavii Jesus. 34Jesus ki taku peelaa, “Tamana, aroha i naa tama nei! Naa tama nei see illoa maa se aa laatou e mee nei.”+

Teenaa naa tama naa ki mee laatou taffao ki naa tamaa hatu ki vaaea laatou naa hekau Jesus. 35Te henua ni ttuu ka ttoka i naa tautaussua naa hakamau naa Jew raa peelaa ki Jesus, “Ki mee maa ia ko te Mesaea maaoni TeAtua ni hakamaatino raa, a ia ki hakasao soko ia pee ko aaraa tama ni hakassaoria a ia!”+

36A ia ni tautausuaina hoki naa soldia Rome: naa tama naa ni hookii ake te wain e mmara hakallika raa ki unu ia,+ 37ka tautaussua ake peelaa, “Ki mee maa koe ko te tuku naa Jew, koe ku hakasao soko kkoe!”

38Naa taratara nei ni sissia laatou ki te ppaa no tuukia ki aruna tana kros: “TEENEI KO TE TUKU NAA JEW.”

39Te tama tokotasi i te takarua taanata ni tuukia hakapaa ma Jesus raa ni huri ake ki Jesus no mee ake, “E aa? Koe naa seai ko te Mesaea? Hakasao iaa koe aa koe ku hakasaoria maaua hoki!”

40Teenaa huri atu iloo telaa tama no nutua: “Koe see mataku i TeAtua? Koe naa ni tukua hoki ki mate pee ko ttama naa. 41Taaua nei ni tukua tonu ki mmate, i naa sara taaua ni mee raa e hakallika iloo, aa ttama nei iaa ni see haisara ni mee.” 42Ki oti raa huri atu iloo ia ki Jesus no mee ake, “Jesus, too saaita e au ma se Tuku raa, koe ku maanatu iaa nau!”

43Jesus ki mee ake kiaa ia, “Nau e kauatu hakaoti te taratara maaoni nei: Te aso nei koe ma ki noho ma nau i te kina e taukareka.”+

Te mate Jesus

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Jn 19.28-30)

44Te saaita te laa ni tae ki te ssao te kkai raa, te henua ni poouri no tae iloo ki te ttoru i te laasuru, 45teenaa i te laa raa ni see tii. Aa te maro e tautau ka ppui te uta iloto te Hare Tapu raa ni saaea ki naa vasi e lua.+ 46Jesus ki tanitani varo, “Tamana, nau e tiiake atu taku ora ki moe i oo rima!” I tana saaita koi ni oti ana taratara nei raa, pesi hakaoti iloo tana maanava no mate.+

47Te saaita te hakamau naa soldia Pilate raa ni kite i naa vana e mee nei raa, a ia ni hakanau i TeAtua ka mee tana taratara peelaa, “Ttama nei maaoni ni see haisara ni mee. Ttama nei se tama e taukareka!”

48Naa tama hakkaatoa teelaa ni oo ake no mmata i Jesus ku taia raa ni kkite i naa vana ni ssura naa. Teenaa naa tama naa ni sassare ka ttani ki naa hare laatou. 49Aa naa tama teelaa ni illoa hakaraaoi iloo Jesus, e hakapaa ma naa haahine ni oo ake ma Jesus i Galilee raa, ni ttuu hakammao ka ttoka i naa vana e mee naa.+

Jesus ku toa no tanumia

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Jn 19.38-42)

50-51Teelaa se tanata, tana inoa ko Joseph. A ia se tama i Arimatia, teenaa se matakaaina iloto Judea. Te tanata naa se tama e tonu aa e sosorina taukareka, aa a ia e noho peenaa ka ttari ki tae mai te Nohorana TeAtua. Niaaina maa ia se tama i naa tama hakamaatua naa Jew raa, a ia ni see hiihai ki naa vana naa tama laatou naa ni mee ki Jesus. 52Joseph ni hanake ki Pilate no mee ake maa ia e mee ma ki toa a ia te haitino Jesus. 53Teenaa hano iloo Joseph no tukua iho te haitino Jesus i te kros no miinia ki te maro hoou. Araa toa iloo ia no hakamoeria iloto te rua hoou e hakahotu i te vasi te mouna hatu. Teenaa se rua ni hakahotu ki hakamoe naa tama e mmate, aa te rua naa seki hai tama ku oti te hakamoeria iloto. 54Joseph ni mee ana vana naa i te laasuru te aso rima, teenaa te Sabat raa ku saaita koi.

55Naa haahine ni oomai ma Jesus i Galilee raa ni oo atu vaamuri Joseph no kkite i naa hakamoeria te haitino Jesus iloto te rua. 56Teenaa ahe iloo naa haahine naa ki hare no hakamate naa kaakaa mannoni laatou ki aamosi te haitino Jesus.

Tevana iaa laatou ni hakamalolloo i te aso te Sabat, i teenaa ni taratara naa Loo Moses.+

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index