Search form

LUKE 24

Jesus ku ora hoki

(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Jn 20.1-10)

1I te tahaata poo te Hakamarolloo raa, naa haahine naa ni too naa kaakaa mannoni laatou ni hakamate raa ka oo ki te kava. 2Naa haahine naa ni oo atu no kkite maa te hatu e ppui te mata te kava raa ku oti te hakatiperia hakavasi. 3Teenaa uru atu iloo laatou ki loto, araa nei laatou ni see kkite maa te haitino TeAriki Jesus e moe iloto. 4Naa haahine naa ni hakatuu nataa iloo i te vana laatou e kkite nei. Teenaa hakatekia lokoi laatou i te takarua taanata ku ttuu ake i te vasi laatou. Te takarua naa e hakao ki naa hekau e maasina pee ko naa taaraki te uila. 5Naa haahine naa ni mattaku no hakamaruu ki laro imua te takarua naa. Teenaa ki mee ake te takarua taanata raa ki laatou, “Ai kootou e sessee ai i te tama e ora i te kina naa tama ku oti te mmate? 6Ttama naa ku seai i te kina nei; A Ia ku oti te hakamasikeria i te mate! Kootou mannatu i tana taratara ni kauatu ki kootou i tana saaita ni noho i Galilee: 7‘Ttama te Henua raa ki hookina ki naa rima naa tama haisara; A Ia ma ki tuukia ki te kros, aa i te ttoru naa aso raa a Ia ma ki hakamasikeria no ora.’”+

8Teenaa ki hakamaarona ai naa haahine naa, i teenaa ni taratara Jesus ni mee imua. 9I te saaita naa haahine naa ni ahemai i te kava raa, laatou ni hakaea naa mee nei hakkaatoa ki te taka sinahuru maa te tama tokotasi i naa disaipol aa ma aaraa tama e ttaka laatou. 10Naa haahine naa ko Mary Magdalene, Joana, aa ko Mary te tinna James; laatou ma aaraa haahine e ttaka ma laatou naa ni hakaea naa mee nei ki naa aposol. 11Araa nei naa aposol raa ni see hakannoo ki naa taratara naa haahine naa, i laatou e hakannoo maa teenaa ni taratara vvare koi. 12Tevana iaa Peter ni masike no tere iloo ki te kava. A ia ni hanatu no hakatui iloo ki loto te kava, teenaa kite iloo a ia i naa mmoe mai naa maro ni mmini te haitino Jesus raa soko laatou. Peter ni hakatahuri no ahe iloo ki hare ma te kau mannatu, i aa ia ni see iloa maa te mee raa ni mee peehea.

Te takarua disaipol e sassare ki Emaus

(Mk 16.12-13)

13I te aso naa hoki, te takarua i naa tama e tautari i Jesus raa ni sassare ka oo ki te tamaa matakaaina e ttapa ma ko Emaus. Te matakaaina naa e hitu naa mael i tana mmao i Jerusalem, 14teenaa te takarua naa ni sassare ka hai taratara i naa vana hakkaatoa ni mee naa. 15Te saaita takarua naa e hai taratara ka oo raa, Jesus tana tino ni sare ake no sassare iloo laatou ka oo hakapaa; 16te takarua naa ni kkite iaa Ia, tevana iaa laaua ni haia ki see mmate laaua maa teelaa ko Jesus. 17Jesus ki mee ake, “Koorua e sassare ka hai taratara i te aa?”

Te takarua raa ki ttuki no ttoka hakaaroha atu ki Jesus. 18Teenaa te tama tokotasi i te takarua naa, tana inoa ko Cliopas, ki mee ake, “Teenei pee ko koe koi soko kkoe ni hanake ki Jerusalem teelaa see iloa i naa vana ni mee iloto Jerusalem i naa aso ku oti te llaka nei?”

19Jesus ki vasiri ake, “Ni vana peehea ni mee naa?”

Te takarua raa ki mee ake, “Naa vana ni mee ki Jesus, ttama i Nazareth. A Ia naa se pure TeAtua, e haimahi ana taratara aa ni hakassura naa mahi TeAtua imua naa karamata TeAtua aa ma te henua hakkaatoa. 20Naa maatua hakamaatua aa ma aaraa tama hakamaatua maatou ni kauake laatou te tama nei ki te hakamau Rome raa ki tukua ki mate, teenaa a Ia ni tuukia ki te kros raa no mate. 21Maatou ni taaohi manava maa Ia naa ko te tama ma ki hakasao te kanohenua Israel. Aa teenei naa aso raa ku toru imuri tana saaita ni mate. 22I te aso nei raa, maatou ni hakatekia aaraa haahine e ttaka ma maatou; naa haahine naa ni oo ki te kava i te tahaata, 23tevana iaa laatou ni see lave te haitino Jesus. Laatou ni ahemai no taratara mai maa laatou e kkite i naa ensol. Teenaa maa naa ensol raa e taratara ake maa Jesus e ora. 24Aaraa tama i maatou ni oo ki te kava no kkite maa te haitino Jesus ku seai maaoni, e mee pee ko naa taratara ake naa haahine.”

25Teenaa ki mee ake Jesus ki laaua, “Koorua ku vvare hakaoti! Koorua ku llono nataa peehea i naa taratara hakkaatoa naa pure TeAtua raa ni mee imua! 26Koorua see illoa maa te Mesaea raa ki hakallono isu imua, ki oti raa ku hakanau TeAtua iaa Ia i te lani?” 27Teenaa akonaki ake iloo Jesus i naa takkoto naa taratara te Laupepa Tapu raa iaa ia, e kaamata i naa laupepa Moses aa ma naa taratara naa pure hakkaatoa TeAtua ni sissii imua.

28Te saaita laatou ni tauppiri atu ki te matakaaina Emaus raa, Jesus ni mee ma ki hakaraka koi ka hano, 29araa nei te takarua naa ku ffuri atu no mee ake kiaa ia, “Kau ki nnoho taatou i te kina nei; te laa raa ku suru aa te henua ku taupiri ki poouri.” Teenaa hanatu iloo Jesus no nnoho laatou. 30Te saaita laatou ni nnoho ki kkai raa, Jesus ki too te haraoa raa no taku ki TeAtua, araa ttohi iloo te haraoa raa no kauake ki te takarua naa. 31Te takarua naa ni ttoka atu no mmate lokoi maa teelaa ko Jesus, teenaa seai lokoi Jesus imua laaua. 32Takarua naa ni ffuri no taratara soko laaua peelaa, “Teelaa see hii hakannoo peehea taaua i naa taratara mai ttama nei i te ara i naa takkoto naa taratara te Laupepa Tapu?”

33Te takarua naa ni massike lokoi i te saaita naa no ahe ki Jerusalem. Laaua ni oo no llave i te taka sinahuru maa te tama tokotasi i naa disaipol e nnoho hakapaa ma aaraa tama, 34ka taratara peelaa, “TeAriki ku oti te masike maaoni i te mate! A Ia ni hakasura ki Simon!”

35Teenaa taratara ake iloo te takarua raa i te hakasura ake ana Jesus ki laaua i te ara e hano ki Emaus, aa i laaua ni mmate maa teelaa ko Jesus i tana saaita ni ttohi te haraoa.

Jesus ku hakasura ki ana disaipol

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Jn 20.19-23; Acts 1.6-8)

36Te saaita te takarua raa koi ttuu ka taratara ake ki naa disaipol raa, TeAriki ni hakateki no tuu mai iloto laatou no mee ake, “Te laaoi TeAtua ki noho ma kootou.”

37Naa tama naa ni mattaku iloo i laatou e ttau maa laatou e kkite te mouri. 38Teenaa ki mee ake Jesus ki laatou, “Se vana peehea kootou ku mattaku ai? Kootou ku mamannatu tammaki iaa nau? 39Ttoka mai ki aku rima ma aku vae. Teenei ko nau! Kootou kkapa mai no haahaa iaa nau ki illoa kootou iaa nau seai se mouri, i te mouri raa see hai haitino peenei.” 40Teenaa huri atu iloo ana vae ma ana rima ki laatou.

41Naa tama naa ni oho iloo ka fiaffia, tevana iaa laatou ni see ttau maa Jesus ku ora maaoni. Teenaa ki vasiri ake Jesus ki laatou, “Kootou e hai kaikai i te kina nei?” 42Teenaa kauake iloo naa tama naa te ika e tunutunu kiaa ia. 43Jesus ni too te ika naa no kai iloo imua ana disaipol naa.

44Teenaa mee ake iloo Ia peelaa ki laatou, “Teenei ko naa mee nei teelaa ni taratara atu nau i taku saaita ni nnoho taatou. Nau ni vanaatu maa naa taratara hakkaatoa e takkoto i naa Loo Moses, naa Pure TeAtua, aa i te laupepa naa ahu David, teelaa e taratara iaa nau raa, ki huri ake no ttino maaoni.”

45Teenaa akoina iloo a Ia naa tama naa ki illoa hakaraaoi laatou i naa taratara te Laupepa Tapu. 46Jesus ki mee ake, “Teenei naa taratara e sissii iloto te Laupepa Tapu: Te Mesaea raa ma ki hakallono ki te isu no taia ka mate, aa i te ttoru naa aso raa a Ia ma ki masike i te mate no ora hoki. 47Teenaa te taratara e mee maa TeAtua e uii naa haisara naa tama e ffuri naa manava laatou no tiiake naa haisara laatou raa, ki tarataraina iloto te inoa te Mesaea ki naa kanohenua hakkaatoa, e kaamata i Jerusalem. 48Kootou ni kkite i naa vana naa tama raa ni mee kiaa nau, teenaa nau e hiihai maa kootou ki hakaea ake ki aaraa tama i naa mee naa. 49Nau ma ki heunatia atu nau TeAitu Tapu teelaa ni purepure atu taku Tamana raa imua. Tevana iaa kootou ki nnoho ka ttari i Jerusalem ki tae atu TeAitu Tapu raa no kauatu naa mahi te lani ki kootou.”+

Jesus ku toa ki te lani

(Mk 16.19-20; Acts 1.9-11)

50Teenaa masike iloo Jesus ma ana disaipol raa i Jerusalem ka oo ki te kina e taupiri atu ki te matakaaina Bethany. I te saaita laatou ni ttae atu raa, Jesus ki ssau ana rima ki aruna no taku iloo ki TeAtua, teenaa ki mmata ake hakaraaoi TeAtua ki naa tama naa.+ 51I tana saaita koi hai ana taratara raa, a Ia ni hakataha i naa tama naa ka toa ki te lani. 52Teenaa ffuri iloo naa tama naa no lotu kiaa Ia. Naa tama naa ni fiaffia iloo i te saaita laatou ni ahe ki Jerusalem. 53Teenaa naa tama naa ni ttaka peenaa i te Hare Tapu raa ka hakanau peenaa i TeAtua i naa aso hakkaatoa.

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index