Search form

MATTHEW 18

Te tama peehea raa e haia ma ko te tama hakamaatua i naa tama hakkaatoa?

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

1I te saaita naa raa, naa disaipol raa ni oo ake ki Jesus no vasiri ake, “Ko ai te tama e hakamaatua i te Nohorana te Lani?”+

2Teenaa ki kannake Jesus ki te tamariki tokotasi no hakatuuria imua laatou. 3Araa mee ake iloo ki ana disaipol, “Nau e kauatu te taratara maaoni nei: ki mee maa kootou see ffuri no mee pee ko naa tamalliki nei, kootou ma ki see ttae ki te Nohorana te Lani.+ 4Te tama hakamaatua i te Nohorana te Lani raa, teenaa ko te tama e meemee seemuu pee ko te tamariki nei. 5Te tama e tautari ki aku tiputipu aa e hiihai ki te tamariki peenei raa, te tama naa e hiihai hoki kiaa nau.

Te tiputipu e usu te tama ki ppena naa haisara

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

6“Ki mee maa se tama e usuhia a ia se tamariki i naa tamalliki punaammea peenei ki see hakannoo kiaa nau, e taukareka iloo ma te tama naa ki saisaitia tana ua ki se hatukaraa aa ku hakaterekia ttama naa ki loto te moana. 7Te mee e hakallika i te maarama nei raa, teenaa e takkoto naa mee iloto te maarama nei teelaa e hakkoro aaraa tama ki ppena naa haisara. Naa mee peenaa ma ki ssura i te kau saaita, tevana iaa aroha iloo i naa tama e hakasuratia laatou te tiputipu naa; naa tama naa ma ki hakallono isu hakallika iloo.

8“Ki mee maa koe e usuhia too rima ma too vae ki ppena ni haisara, tuutia ki motu! Koe e hano ki te lani ma too vae tokotasi aa ma too rima tokotasi raa, e taukareka iaa ma ki mee ma koe e peesia ma oo rima aa ma oo vae katoo ki loto te ahi e ura see mate.+ 9Aa ki mee maa koe e usuhia too karamata ki ppena ni haisara, kapea ki taha! Koe e hano ki te lani ma too karamata tokotasi raa, e taukareka iaa ma ki mee ma koe e peesia ma oo karamata e kaatoa ki loto te ahi e ura see mate.+

Te parapol te sipsip e seai

(Lk 15.3-7)

10“Kootou mmata ki see haia kootou naa tamalliki nei ma ni mee vare. Nau e vanaatu ki kootou, naa ensol e roorosi i naa tama nei e nnoho peenaa imua naa karamata taku Tamana raa i te lani. 11[I te aa i Tama te Henua raa ni au no ssee ki naa tama e seai.]

12“Ki mee maa se tama i kootou e mee ana sipsip e noto i te lau, teenaa no seai iloo te sipsip tokotasi, te tama naa ma ki mee peehea? Te tama naa ma ki tiiake te matasivo maa sivo ana sipsip naa aa ku hano no ssee te sipsip tokotasi ni seai. 13Nau e vanaatu ki kootou, i tana saaita ma ki lave i tana sipsip raa, tana hiahia i tana sipsip tokotasi naa ma ki ttoe iaa i tana hiahia i ana matasivo maa sivo sipsip e taka ma ia. 14Peelaa hoki, te Tamana kootou i te lani raa see hiihai hoki ma se tamariki i naa tamalliki nei ki seai.

Tokonaki ki too taina e mee tana sara

15“Ki mee maa too taina raa e hakasara tana vana iaa koe, koe ku hanatu ki nnoho koorua soko koorua aa koorua ku hakatonu te mee naa. Ki mee maa too taina naa e hakannoo kiaa koe, teenaa koorua ma ki mee hoki ma se haitaina.+ 16Aa ki mee too taina naa see hii hakannoo atu kiaa koe, koe ku hano no toomai se tama hoki, aa seai se takarua, aa kootou ku ahe atu. Teenaa e mee pee ko naa taratara mai te Laupepa Tapu maa i te saaita koorua e taratara raa, e mee telaa takarua e nnoho no hakannoo i naa hano te taratara koorua.+ 17Aa ki mee te tama naa see hii hakannoo ki naa tama naa, koe ku hano no taratara ake ki naa tama te lotu. Aa ki mee a ia see hii hakannoo ki naa tama te lotu, teenaa koe ku haia a koe ttama naa ma se tama see lotu aa ma se tama e aoao naa takis.

18“Nau e kauatu te taratara maaoni nei: naa mee kootou e ppui i te kerekere nei ma ki puuia hoki i te lani, aa naa mee kootou e hakattana i te kerekere nei ma ki hakattanaria i te lani.+

19“Aa nau ku kauatu telaa taratara hoki: te saaita te takarua i te maarama nei e oo ki te hakataakoto tokotasi i naa mee laaua e taku ki TeAtua ki haia ake raa, naa mee naa ma ki haia ake taku Tamana i te lani. 20I te aa, i te saaita te takarua, aa seai ma se takatoru, e kkutu no meemee hakapaa iloto taku inoa raa, teenaa nau ma ki noho iloto naa tama naa.”

Te parapol te poe see hai aroha

21Teenaa hanatu iloo Peter ki Jesus no vasiri ake, “TeAriki, ki mee maa taku taina raa e hai lokoi peenaa te mee hakallika kiaa nau, e hia aku saaita ma ki vanaake maa nau e aroha iaa ia? E aa, e hitu?”+

22Jesus ki mee ake, “Nau see vanaatu maa koe ki aroha iaa ia i naa saaita e hitu; koe ki hakapaa naa saaita e hitu naa ki lava i te matahitu hakkaatoa.+

23“I te aa i te tiputipu te Nohorana te Lani raa e mee peenei: Teelaa se tuku ni noho ki hakatonu te kooina naa mane ana poe raa ni too iaa ia. 24I tana saaita ni kaamata no hakattonu naa mane naa raa, tana poe tokotasi, teelaa ni too ana mane e tammaki iloo iaa ia raa, ku taakina ake naa tama. 25Te poe naa ni see hai mane e llava ki suia naa mane te tuku naa, teenaa ki mee ake te tuku naa ki naa tama raa ki toa te poe naa ma tana aavana, ana tamalliki, aa ma naa mee katoo te tama naa no kauake ki se tama ki tauia, aa ku too ake ana mane. 26Te poe naa ni hanatu no tuu iloo ki ana turi imua te tuku naa no tani atu kiaa ia, ‘Kaumai se tamaa saaita ki lavaa nau te ssee ni mane ki sui aku mane ni too iaa koe.’ 27Te ttuku naa ni aroha iaa ia no vanaake iloo ki see sui ana mane ni too iaa ia, teenaa tiiake iloo ia te tama naa ka hano.

28“Te poe naa ni hano no ttiri iloo i te tama tokotasi teelaa ni too ana mane iaa ia, teenaa tauhia iloo a ia te tama naa no kuumia tana ua ka mee ake, ‘Suia mai aku mane ni toa a koe!’ 29Te tama e tauhia a ia naa ni tuu atu ki ana turi no tani atu, ‘Kaumai se tamaa saaita ki ssee nau ni mane ki suia oo mane naa!’ 30Tevana iaa te poe te tuku naa ni see hiihai, teenaa toa iloo a ia te tama naa no ponotia ki loto te hare karapusi ki lavaa iloo ia te suia ake ana mane. 31I te saaita aaraa poe ni kkite i tana vana e mee naa raa, oo iloo naa tama naa no taratara ake ki te tuku i naa vana te tama naa ni mee. 32Teenaa aru iloo te tuku raa ki tana poe naa ki hanake. A ia ki mee ake, ‘Te poe e heheuna hakallika! Nau ni vanaatu ki see suia mai aku mane iaa koe ni tani mai ma ki aroha nau iaa koe. 33E taukareka ki mee maa koe ni aroha hoki i te tama e heheuna koorua hakapaa naa, e mee pee ko nau ni aroha iaa koe.’ 34Te ttuku naa ni porepore iloo i tana loto, teenaa ponotia iloo a ia te tama naa ki loto te hare karapusi ki ttae tana saaita ku suia katoo ana mane.”

35Jesus ki hakaoti ake ana taratara, “Taku Tamana i te lani raa ma ki mee peenaa ki kootou ki mee maa kootou see alloha maaoni i naa taaina kootou.”

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index