Search form

DEUTERONOMIO 1:22

22“Pero amotatahua hualajque noca na huan quiijtojque para achtihui ma tiquintitlanica sequin tlacame ma techtlayacancuilica huan ma quiiximatitij nopa tlali. Quej nopa quema mocuepasquíaj techmachiltisquíaj tlaque ojtli ma tiquitzquica huan ipan tlaque altepeme tiajsitij.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index