Search form

DEUTERONOMIO 8:15

15Amo xiquelcahuaca yaya catli anmechchijqui xinejnemica ipan nopa hueyi huactoc tlali catli nelía temajmati, huan campa itztoque miyac cohuame huan colome, huan campa amo oncayaya atl. Pero TOTECO quichijqui ma quisa atl ipan se hueyi tepexitl huan anquipixque para anatlique.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index