Search form

ÉXODO 15:22

Nopa atl catli chichic

22Huan Moisés quinyacanqui nopa israelitame huan quistejque tlen nopa Hueyi Atl Chichiltic, huan yajque ipan nopa huactoc tlali itoca Shur. Huan nejnenque para eyi tonali pero amo quipantiyayaj atl.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index