Search form

ÉXODO 20:11

11Pampa ica chicuasen tonali TOTECO quichijqui ilhuicactli, tlaltipactli, hueyi atl huan nochi catli quipiya. Huan mosiyajquetzqui ipan nopa chicompa tonal. Yeca TOTECO quitiochijqui nopa chicompa tonal huan quiiyocatlali para ipan ma timosiyajquetzaca.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index