Search form

GÉNESIS 48:16

16Yaya catli quititlantoc itequihua catli nechmanahuijtinentoc ica nochi catli fiero.

Yaya ma quintiochihua ni telpocame.

Huan nochi masehualme ma quimatica inijuanti noaxcahua,

huan iniaxcahua notatahua, Abraham huan Isaac.

Ma quinpiyaca miyac ininconehua huan ma momiyaquilica ininteipan ixhuihua miyac ipan tlaltipactli.”

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index