Search form

LEVÍTICO 23:40

40Ipan iachtihui tonal ni ilhuitl anquicuise imacuayo cuame catli yejyectzitzi huan catli quipiyaj inintlajca. Anquicuise imacuayo apachi cuame huan ininmacuayo cuame catli quipiyaj ininxihuiyo huan moscaltíaj campa hueyatl. Huan ica ya nopa anquichihuase pilxajcaltzitzi para ipan anitztose para chicome tonali huan anpaquise noixpa na, niamoTECO Dios.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index