Search form

LEVÍTICO 25:27

27Huan monequi ximoilhuica quesqui xihuitl tlen pixquistli nopa tlacojquetl quiixtlajtoc para elisquía iaxca nopa tlali hasta nopa xihuitl quema nochi elis majcajtoc. Huan quema nopa masehuali sempa quicohuas itlal, monequi quicuepilis itomi nopa masehuali para nochi nopa xihuitl catli quicojtoya para quitequihuis nopa tlali pero ama ayacmo hueli quitequihuis pampa sempa quicojqui catli quinemacac. Pero quena, catli iaxca eliyaya se tlali sempa hueli quicohuas para elis iaxca sintla quipiya nopa tomi.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index