Search form

NÚMEROS 3:4

4Pero Nadab huan Abiú mijque iixpa TOTECO nepa ipan nopa huactoc tlali Sinaí pampa amo quitoquilijque icamanal TOTECO huan quitequihuijque se tlitl catli amo tlatzejtzeloltic. Huan catli mijque ayamo quinpiyayaya ininconehua, yeca san mocajqui Eleazar huan Itamar para quipalehuise inintata Aarón ipan itequi quen totajtzi ipan inejnemilis.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index