Search form

NÚMEROS 9:7

7huan quinilhuijque:

―Masque tiquitzquitoque se mijcatzi, huan timochijtoque amo titlapajpactique iixpa TOTECO, ¿quenque amo huelis tijtencahuilise se nemactli iixpa TOTECO ipan ni tonali quema nochi israelitame quichihuaj ni Pascua Ilhuitl?

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index