Search form

SOERA ZAMOEËLI I. FAZA

I. Elikana andrõ ba foʼomonia si domboea, Chana ba Fenina. II. Fangandrõ Chana andrõ, ba Zilo. Ifaboeʼoe chõnia nono matoea ere seboea andrõ, Eli. III. Toemboe Zamoeëli ba tebeʼe enoni Jehowa.

1I. So niha, banoea Ramataʼi, maʼoewoe Zoefi, ba hili mado Geferaji, Elikana dõi, ono Jeroha ono Gelihoe ono Dohoe ono Zoefi, mado Geferaji. (Ngaʼõt. I. 6, 34). 2Ba domboea ndrongania: Chana dõi zi samboea ba Fenina zi samboea; ba Fenina, ba si so ono, ba lõ ono Chana. 3Ba ero rõfi mõi misi jaw̃a niha andrõ, moroi ba chõra, ba wangaloeloe chõ Jehowa ngahõnõ ba Zilo, ba ba wameʼe soemange. Ba so ba daʼõ ndraono Eli andrõ, si daroea, Hofini ba Fineha, ere chõ Jehowa. (Moz. II. 23, 17). 4Ba ero na ibeʼe zoemange Elikana andrõ, ba ifoʼoeracha woʼomonia Fenina ba ononia matoea ba ononia alawe fefoe; 5ba chõ Chana, ba ha samõsa moʼoeracha ibeʼe, lõ lai wa no abõlõ iʼomasiʼõ Chana; ba no idoehõ daloenia Jehowa. (Moz. I. 16, 2). 6Ba iboesi dõdõnia oedoenia andrõ (Fenina) fehede famaosi tõdõnia, ba wangandrõ fõnoenia, me no idoehõ daloenia Jehowa. 7Ba ero rõfi, ba si manõmanõ wolaoenia: ero na mõi ira misi jaw̃a ba nomo Jehowa ibaosi dõdõnia. Ba megeʼege Chana, ba lõ manga. 8Ba imane chõnia foʼomonia Elikana: He Chana, hana wa megeʼege ndraʼoegõ ba hana wa lõ mangaʼõ? hadia mbõrõ wa si lõ sõchisõchi dõdõoe? Hadia, lõ omasiʼõ ndraʼodo, moroi ba zi dafoeloe, ono matoea?

9II. Ba samoeza maʼõchõ, me no manga ira ba Zilo, ba me no labadoe nagoe, ba maoso Chana, iʼondrasi Jehowa, ba no doemaodao ba koeroesi Eli, ere andrõ, ba zinga mbawandroehõ gosali Jehowa. 10Ba mangandrõ Chana chõ Jehowa, ba waʼaboe dõdõnia andrõ, megeʼege sibai ia, ba ifaboeʼoe linia, 11imane: He Jehowa ngahõnõ! Na õfaigi lala ba waʼaboe dõdõ genonioe andre, na itõrõ tõdõoe ndraʼodo, na lõ olifoeʼõ genonioe andre, wameʼe ono matoea chõnia, ba chõ Jehowa oefoeli ia, sagõtõ jaʼia, ba bõi tefatõrõ ba hõgõnia wanõwõ! (Moz. IV. 6, 5). 12Ba me iʼaragõ wangandrõ chõ Jehowa, ba ifaigifaigi mbawania Eli. 13Lõʼõ sa aloea baeha Chana wehedenia, ha bewenia zametoemetoe, ba linia, ba lõ terongo, — ba ibali si maboe Eli. 14Ba imane chõnia: Ha waʼara dania dõhõ wemaboemõ? 15Tajaigõ wemaboe andrõ! Ba imane Chana: Tenga Toea; ira alawe saboe tõdõ ndraʼodo aʼine! Agoe ba hadia ia zi maboe niha, ba lõ nibadoegoe, ba no oebokai dõdõgoe, chõ Jehowa. (Sin. 62, 9). 16Bõi bali si lõ ngaroro genonimõ andre; bõrõ wehedegoe irege daʼe, ba faʼalangoe dõdõgoe ba faʼaboe dõdõgoe. 17Ba imane chõnia Eli: Foeliʼõ, jaʼohahaoe dõdõoe, ibeʼe saʼae chõoe Lowalangi Ndraono Gizeraëli niʼandrõoe chõnia! 18Ba imane: Enaʼõ na faloecha genonioe andre waʼeboea dõdõoe chõnia! Ba mofanõ ndra alawe andrõ ba manga ba dõhõ waʼaboe dõdõ.

19III. Ba mahemoloe õ, ba lahoelõ wongi wangandrõ chõ Jehowa ba lafoeli ira ba Rama. Ba me oroedoe Elikana chõ woʼomonia Chana, ba itõrõ tõdõ Jehowa ia. 20Ba me no itoeo woenia, ba no manabina Chana, ba no moʼono ia, ono matoea, ba Samoeëli ibeʼe tõi nono andrõ, imane: Me niʼandrõgoe chõ Lowalangi. 21Ba me ifoeli mõi misi jaw̃a Elikana andrõ, awõ zoroijomonia fefoe, ba wameʼe chõ Jehowa soemange andrõ, sero rõfi ba hadia nifaboeʼoenia na, 22ba lõ fao Chana, imane sa chõ ngambatõnia: Na aefa ba mbagi zoesoe nono; awena dania oeʼohe ia, enaʼõ iʼoromaʼõ ia chõ Jehowa, ba enaʼõ lõʼõ saʼae teboelõ ia ba daʼõ. 23Ba imane chõnia foʼomonia Elikana: Balazi ndraʼoegõ, iagõ foeri, irege aefa ia ba mbagi zoesoe. Jamoebeʼe Jehowa itorõ niw̃aʼõoe! Ba torõi foeri ndra alawe andrõ ba ifaenoefaenoe nononia, irege aefa ba mbagi zoesoe. 24Ba me no iʼefaʼõ ba mbagi zoesoe, ba iʼohe misi jaw̃a, ba sara nono zaw̃i, si no medõloe fache, ba doea laoeroe hamo ba samba nahia nagoe, iʼohe ba nomo Jehowa ba Zilo. 25Ba lataba nono zaw̃i andrõ, ba iʼondrasi Eli ina nono andrõ, iʼohe nono. 26Ba imane: Hiza Toea, faja wa no saoeri ndraʼoegõ, jaʼoegõ Toea, na tenga jaʼodo ndra alawe andrõ, si no so ba daʼe no, fõnaoe, ba wangandrõ chõ Jehowa. 27Ono andre niʼandrõgoe, ba no ifondrondrongo Jehowa wangandrõgoe, no ibeʼe chõgoe niʼandrõgoe. 28Ba jaʼo, ba oebeʼe niwawalõ Jehowa gõi [nono]; sagõtõ jaʼia, ba ja niwawalõ Jehowa! Ba irõi saʼae ba daʼõ, fõna Jehowa, [nono].

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index