Search form

SOERA JEREMIA FAZA

I. Famataro Jeremia samaʼeleʼõ. II. Doea balõ gangilata, fangotoeʼõ mado Joeda.

1I. Hoehoeo Jeremia andrõ, ono Hilikia, oi jaʼira gere andrõ ba Ganatoti, ba danõ mado Mbenijami, (Jos. 21, 18. Ngaʼõt. I. 6, 60), 2ba zihede Jehowa, me loeo Josia andrõ, ono Gamoni, razo mado Joeda, me no aloea mewelendroea fache razo ia. [628 fõn. K.]. (Raz. II. 22, 1). 3Ba me loeo Jojaki andrõ, ono Josia razo mado Joeda, irege aloea mewelezara fache Zedekia, ono Josia andrõ, razo mado Joeda, irege teʼoloiʼõ Jeroezalema, me baw̃a si lima. [586 fõn. K.]. (Raz. II. 23, 34; 24, 17; 25, 1. F. 39, 1; 52, 4). 4So niw̃aʼõ Jehowa chõgoe, imane: 5Lõ niwõwõigoe jaʼoegõ na, ba daloe ninaoe, ba noa saʼae oeʼilaʼõ; ba lõ si toemboeʼõ na, ba no oeʼamoniʼõ ndraʼoegõ; no oehonogõi, samaʼeleʼõ ndraʼoegõ ba ngawalõ soi niha. (Gal. 1, 15). 6Ba oemane: He Soaʼaja Jehowa, lõʼõ sa oeʼila fahoehoeo, me iraono na ndraʼodo. (Moz. II. 4, 10). 7Ba imane chõgoe Jehowa: Bõi w̃aʼõ: Iraono na ndraʼodo; ha chõ saʼae fefoe oefatengeʼõ, ba mõiʼõ, ba fefoe hadia ia, niʼoroiʼõgoe chõoe, ba õw̃aʼõ. 8Bõi ataʼoefi ira, oetolo sa ndraʼoegõ, ba wangorifi jaʼoegõ, iw̃aʼõ Jehowa. (Moz. V. 31, 6. Hez. 3, 9). 9Ba iʼoroʼõ dangania Jehowa, itoefa mbawagoe. Ba imane chõgoe Jehowa: Hiza, oebeʼe ba mbeweoe daroma ligoe. (Jes. 6, 7). 10Hiza, oefataro ndraʼoegõ maʼõchṍ andre, oetehe chõoe soi andrõ ba õri andrõ, ba wangohori ba ba wamoefoe ba ba wamakiko ba ba wanoedoegõ, ba ba wangotomosi ba ba wananõ! (F. 18, 7. Kor. II. 10, 5).

11II. Ba hoemede chõgoe Jehowa, imane: Hadia niʼilaoe, Jeremia? Ba oemane: Daha manaloe (sahoelõ maoso) oeʼila. 12Ba imane chõgoe Jehowa: Si ndroehoe, si lõ mõrõ ndraʼodo ba daroma ligoe andrõ, fa itõrõ oebeʼe. 13Ba samoeza tõ hoemede chõgoe Jehowa, imane: Hadia niʼilaoe? Ba oemane: Bowoa soʼotoe õsi oeʼila, ba moroi jõoe iʼotarai. 14Ba imane chõgoe Jehowa: Moroi jõoe dania falawoe wamakao andrõ, ihawoei dania fefoe niha ba danõ. (F. 4, 6). 15Oekaoni saʼae dania fefoe soi, õri mijõoe andrõ — iw̃aʼõ Jehowa — enaʼõ mõi ira, enaʼõ ibeʼe ba zinga mbawa gõli Jeroezalema dadaomania zamõsana, ba ba gero gõli misa fefoe, fasoei, ba ba zinga mbanoea mado Joeda fefoe. (F. 5, 15; 6, 22; 10, 22). 16Ba oeʼetoeʼõ hoekoera, ba zi lõ sõchi andrõ fefoe, nilaoera, me no laʼerogõ ndraʼo, wamosoemange Lowalangi bõʼõ, ba me no mangaloeloe ira ba nifazõchi dangara. 17Ba jaʼoegõ, ba amõbo taloe, laboe, ba w̃aʼõ chõra fefoe niʼoroiʼõgoe chõoe! Bõi tokeaʼõ chõra, enaʼõ bõi jaʼodo zametaʼoe jaʼoegõ, fa ataʼoeʼõ ira oebeʼe? 18Ba jaʼodo, ba hiza, oebaliʼõ banoea saro ndraʼoegõ maʼõchṍ, ba boha mbawa gõli, siʼõli, ba õli tõla garamba, fametahõ danõ maʼafefoe ba fametahõ razo mado Joeda ba fametahõ goemandroera seboea ba fametahõ gere ba fametahõ niha ba danõ fefoe. (F. 6, 27; 15. 20). 19Ba na fasõndra ira chõoe, ba tebai sa atṍ lalaw̃a ndraʼoegõ, oetolo ndraʼoegõ — iw̃aʼõ Jehowa —, ba wangorifi jaʼoegõ.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index