Search form

SOERA JOSOEA FAZA

Oroisa Lowalangi chõ Josoea. II. Oroisa Josoea ba zatoea mbanoea ba ba mado Roebeno ba ba mado Gado ba ba zi matonga mado Manase.

1I. Ba me no mate Moze, enoni Jehowa andrõ, ba imane Jehowa chõ Josoea, ono Noeni, enoni Moze: (Moz. II. 33, 11). 2No mate genonigoe Moze andrõ, ba laboe saʼae, õtõ Joridano andrõ, jaʼoegõ ba banoea [goe] andrõ fefoe, misaw̃a danõ andrõ, nibeʼegoe chõra, ba Ndraono Gizeraëli andrõ. 3Dozi nahia nihoendragõ gahemi, ba no oebeʼe chõmi, itõrõ niw̃aʼõgoe chõ Moze. (Moz. V. 11, 24). 4Iʼotarai danõ si mate ba hili Libano andrõ, noemalõ ba nidanõ seboea andrõ, Farati, tanõ Ndraono Cheti andrõ, maʼafefoe, ba iroegi ba nasi seboea andrõ, mafi ba gaechoela loeo, ba tanõmi dania. 5Lõ sabeʼe moroi chõoe, gõtõ waʼanaoe nosooe, si mane fanologoe Moze, si manõ gõi wanologoe jaʼoegõ, lõ oebõdado ba lõ farõido chõoe. (Moz. V. 31, 6). 6Jaʼabõlõ ndraʼoegõ, abeʼeʼõ dõdõoe, õfaosa saʼae dania tána ba niha andre danõ nifaboeʼoegoe fahõloesa chõ ndra toeara, ba wameʼe chõra. 7Ha fa abõlõ ndraʼoegõ ba fa abeʼe dõdõoe, ba wamaigi foloʼõ oroisa andrõ fefoe, niw̃aʼõ genonigoe Moze andrõ chõoe. Bõi holeʼõ ndraʼoegõ, he ba gambõlõ ba he ba gahera, enaʼõ mofozoe wolaoemõ, gofoe heza mõiʼõ (Moz. V. 5, 32). 8Bõi aefaʼaefa ba mbaweoe nõsi zoera goroisa andrõ ba õfatooetooe tõdõoe, bongi maʼõchõ, enaʼõ õʼaloei woloʼõ fefoe hadia ia nitanõ ba zoera andrõ, ba sõchi loealoea wolaoemõ ba faloechaʼõ zalõfõ. (Sin. 1, 2). 9Tenga no oew̃aʼõ chõoe: Jaʼabõlõ ndraʼoegõ, jaʼabeʼe dõdõoe? Bõi ataʼoe ndraʼoegõ ba bõi mangiwa dõdõoe, me si faofao chõoe Jehowa, Lowalangioe, gofoe heza õsaw̃a.

10II. Ba ibeʼe goroisa Josoea ba zatoea mbanoea, imane: 11Mitõrõi golombasew̃a, ba mimane ba zato: Mifaigi chõmi nifatõʼõ; tõloe bongi tõ, ba miʼõtõ Joridano andrõ, ba weʼamõi ba dánõ andrõ ba ba wangochõgõ nibeʼe Jehowa, Lowalangimi, chõmi, ba wangai jaʼia. 12Ba ba mado Roebeno andrõ ba ba mado Gado ba ba zi matonga mado Manase, ba imane Josoea: 13Mitõrõ tõdõmi daroma li andrõ, niw̃aʼõ genoni Jehowa, Moze, chõmi, me imane: Ahono ami ibeʼe Jehowa, Lowalangimi, ibeʼe chõmi danõ andre. (Moz. IV. 32, 20 b. t.) 14Foʼomomi ba iraonomi ba oerifõmi andrõ, ba acha torõi ba danõ nibeʼe Moze chõmi, ba zi tambai Joridano, tánõ andre, ba jaʼami andrõ, ba si mõi mijefo, mifaʼanõ ami, fõna dalifoesõmi, dozi sabõlõ, ba wanolo jaʼira, 15irege ahono dalifoesõmi ibeʼe Jehowa, si mane jaʼami, ba irege laʼochõgõ gõi danõ andrõ, nibeʼe Jehowa, Lowalangimi, chõra. Awena dania mangawoeli ami ba danõ tána chõmi, ba chõmi saʼae, nibeʼe genoni Lowalangi andrõ, Moze, chõmi ba zi tambai Joridano, tánõ ba gatoemboecha loeo. 16Ba latema li Josoea, lamane: Fefoe hadia ia, niw̃aʼõmõ chõma, ba maʼoʼõ, ba fefoe gofoe heza õfatenge ndraʼaga, ba mõiga. 17Si mane sibai nifondrondrongoma chõ Moze, si manõ gõi mafondrondrongo chõoe; ha fa itoloʼõ Jehowa, Lowalangioe, si mane fanolonia Moze andrõ. 18Dozi si lõ edõna molo õ oroisamõ ba si lõ mamondrongo lioe, fefoe hadia ia niw̃aʼõoe, ba niboenoe. Hatṍ fa abõlõ ndraʼoegõ ba fa abeʼe dõdõoe.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index