Search form

SOERA GAMAEDOLA 25

III.

Oroedoea niw̃aʼõ Zelomo, niʼozaragõ me loeo razo Hisikia.

1Niw̃aʼõ Zelomo gõi daʼe. Niʼozaragõ zi so chõ Hisikia razo mado Joeda andrõ.

2Ba Lowalangi, ba fangeboea doeriania, na ibiniʼõ hadia ia, ba ba razo niha, ba fangeboea doeria, na laʼaloei sibai, na so hadia ia.

3Si mane faʼalaw̃a mbanoea si jaw̃a ba si mane faʼabacha danõ si tooe, si manõ gõi dõdõ razo, wa tebai tesõndra.

4Na laheta gachozila ba wirõ, ba mofozoe gamagama nifazõchi doeka ganaʼa.

5Nifofanõ ba ngai razo zolaoe si lõ sõchi, ba mõi fangaro dadaomania waʼatoelõ. (F. 16, 12).

6Bõi mohocha ndraʼoegõ fõna razo, ba bõi baliʼõ nahaoe naha zeboea.

7Sõchi na lamane chõoe: Faʼeseʼõ mijaw̃a; moroi na tánõ tooe labeʼe ndraʼoegõ, ba zanehe zalaw̃a, si no õʼila mege. (Loek. 4, 7—11).

8Bõi alio fasoso ndraʼoegõ; he õwisa sa dania, na no aila ndraʼoegõ ibeʼe awõoe?

9Fatoenõ hoehoeooe chõ nawõoe, ba bõi bokai hadia zi tobini chõ nawõoe; (F. 20, 19).

10Fa bõi iʼailasi ndraʼoegõ samondrongo, ba tebai saʼae dõhõ doeriamõ si lõ sõchi.

11Si mane boea gae balaki ba wiga firõ, si manõ daroma li ba ginõtõ. (F. 15, 23).

12Si mane walewale anaʼa ba aja balaki, si manõ zameʼe lala ba dõgi dalinga samondrongo.

13Si mane faʼokafoekafoe deoe si bakoe, na baw̃a wamasi, si manõ zinenge si lõ faja, ba zamatenge jaʼia; okafoekafoe dõdõ zochõ jaʼia ibeʼe.

14Si mane lawoeo, awõ nangi si lõ teoe, si manõ niha sanoeno jaʼia ba mboeala, si lõ ibeʼe. (Fet. II. 2, 17).

15Faʼebolo dõdõ wangai dõdõ zangoehoekoe, ba famatõ dõla lela si lõ fõnoe. (F. 15, 1).

16Na õsõndra w̃e w̃ani, ba ā ndrohoendrohoe, enaʼõ bõi tõra faʼaboeso, fa bõi õfoeli õʼoetaʼõ.

17Bõi aseseʼõ weʼamõi jomo ba nomo nawõoe, fa bõi afõli ia ndraʼoegõ ba fa bõi fatoewoe ndraʼoegõ chõnia.

18Farõcha ba gari ba ono wana satarõ niha, si mõi sasi sofaja ba chõ nawõnia. (F. 19, 5).

19Amaedola mboha si no obooe hoenõ ba amaedola gahe si no fabesoe wanõtõna ba zi farõi na baw̃a wamakao.

20Si mane sameta baroe na baw̃a waʼoafoe ba si mane folaoe asio ba gigimõ, si manõ zanoenõ ba zaboe tõdõ.

21Na olofo zi fatioe tõdõ chõoe, ba beʼe gõnia, ba na owõchi dõdõnia, ba fabadoegõ chõnia nidanõ.(Rom. 12, 20. Mat. 5, 44).

22Na õmanõ, ba õʼowoeloi mbo galitõ ba hõgõnia, ba Jehowa zanoelõni chõoe.

23Angi moroi jõoe, ba ifaʼaso deoe, ba falelalelasa nibiniʼõ, ba ifobõrõ waʼabao mbawa.

24Sõchi na ba mboemboe nomo jaw̃a so ita, moroi na oroedoe jomo ita ba ndra alawe si fasosososo. (F. 21, 9. 19).

25Si mane idanõ kafoe ba lela si no odoefodoefo, si manõ doeria si sõchi, moroi ba danõ sarõoe.

26Si mane oemboe si no olotoe ba si mane baʼa nifakoejoe, si manõ zatoelõ sangiwa fõna zeboea horõ.

27Na abõlõ oja taʼā w̃e w̃ani, ba lõ sõchi; ba na taʼaloealoei tõdõda zafõchõ fangaloei, ba eboea dõida.

28Si tebai manaha tõdõnia, ba no hoelõ mbanoea si no atoeʼa sanoewõ, banoea si lõ õli. (F. 29, 11).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index