Search form

SOERA GAMAEDOLA FAZA

I. Ba Lowalangi iʼotarai faʼatoeatoea si ndroehoe andrõ, jaʼia wangataʼoefi Lowalangi. II. Itimba chõda zi lõ sõchi ba famaeloengoe ba horõ.

1I. He onogoe, na õtehe hoehoeogoe ba na õtanõ ba dõdõoe goroisagoe,

2fa õbeʼe mbõrõ dalingaoe ba waʼatoeatoea, fa aolo dõdõoe ba wangerangera.

3Na õkaoni waʼaboto ba dõdõ, na õfahede wangila watahõgõ; (Jak. 1, 5);

4na õgohi ia, nifolohi firõ, na õʼaloealoei nifangaloengaloei girõgirõ si no tobini. —

5Awena dania aboto ba dõdõoe wangataʼoefi Jehowa andrõ, ba awena õsõndra wa õʼila watahõgõ Lowalangi.

6Jehowa sa zameʼe faʼatoeatoea, ba mbawania aloea waʼaboto ba dõdõ, awõ geraʼera dõdõ.

7No ibeʼe jaw̃a wangorifi chõ zadõlõ tõdõ, irorogõ zanõrõ lala si sõchi. (Sangomb. 7, 29).

8Enaʼõ lõ teboelõ ira ba lala satoelõ ibeʼe, ba itimba zi lõ sõchi ba lala zatoelõ tõdõ andrõ chõnia.

9Awena dania aboto ba dõdõoe hadia zatoelõ ba hadia lala, awõ waʼadõlõ, awõ fefoe zinõrõ si sõchi.

10II. Na no mõi ba dõdõoe waʼatoeatoea ba na omasiõ dõdõoe waʼaboto ba dõdõ andrõ.

11Ba baʼabaʼa zi lõ sõchi chõoe wangenanõ andrõ ba sondrorogõ jaʼoegõ geraʼera dõdõ,

12ba wangefaʼõ jaʼoegõ ba lala si lõ sõchi andrõ, ba niha solaoe hoehoeo sabila,

13ba zondroi lala sadõlõ andrõ, wanõrõ lala sogõmigõmi,

14somoeso tõdõ ba wamazõchi si lõ zõchi, ba saʼiki ba zabila,

15somasi lala sabila, ba sanõrõ lala eloengoea.

16Itimba chõoe faʼatoeatoea andrõ ndra alawe bõʼõ andrõ, ira alawe baero, salõsõ lela. (F. 6, 24; 7, 5).

17Si no fabali chõ zi fahoewoe chõnia, me ono alawe ia, ba si no olifoe wawoeoesa li andrõ, chõ Lowalanginia.

18Omonia ba no aolo ba waʼatekiko, ba ba mbanoea niha tooe aechoe lalania andrõ. (F. 5, 5. 6).

19Dozi si mõi chõnia jomo, ba lõ mangawoeli; ba lõʼõ saʼae lasõndra lala wangorifi.

20Enaʼõ õtõrõ lala niha si sõchi; bõi holeʼõgõ moroi ba lala zatoelõ tõdõ.

21Satoelõ sa zi so ba danõ dania, ba si lõ horõ zi tosai ba danõ. (Sin. 37, 9. 29. Mat. 5, 5).

22Ba nihori ba danõ zeboea horõ andrõ, ba nideha zi farõi. (Sin. 37, 10. 22).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index