Search form

SOERA ZINOENÕ 109

Sinoenõ 109.

I. Fangandrõ fanolo ba zi faʼoedoe andrõ. II. Fangandrõ fangorifi.

Chõ doeka wanoenõ andrõ; chõ Dawido; Sinoenõ.

1I. He Lowalangi, nisoenogoe! Bõi zi lõ moehede ndraʼoegõ!

2Noa sa teboka mbawa zanao horõ, awõ mbawa zi falimo, oedoegoe; no lalaoe chõgoe lela sofaja.

3No lafasoei ndraʼo fehede fatioesa, ba lasoeko ndraʼodo, lõ bõrõ.

4Faʼoedoe ira chõgoe, soelõ waʼomasigoe jaʼira, ba jaʼo, ba lõ oeboelõʼõ wangandrõ.

5Lasoelõni si lõ sõchi chõgoe zi sõchi andrõ, ba faʼomasigoe andrõ, ba lasoelõni fatioesa. (Sin. 35, 12).

6Beʼe barõ mbawa zeboea horõ ia ba ja so ba gambõlõnia zangadoegõ jaʼia.

7Na tehoekoe ia, ba ja oroma, wa si so horõ ia, ba ja tobali sala wangandrõnia.

8Ja lõ anaoe nosonia, ba ja mõi halõw̃õ niha bõʼõ halõw̃õnia andrõ. (Hal. zin. 1, 20).

9Ja tobali si lõ ama nononia ba ja tobali lacha mbanoea ngambatõnia.

10Ndramoetõrõi danõ misa ononia, mangandrõngandrõ gõ, ndramangaloei aoerifara ba zi no arõoe aefa ba gadoedoela mbanoeara.

11Jamoefaʼoeʼoe fefoe zi so chõnia sanoegi ba ndramoeraboe gõlõnia niha bõʼõ.

12Ja lõʼõ saʼae seboea tõdõ chõnia, ba sahachõ tõdõ ononia, na si lõ ama ba si lõ ina.

13Enaʼõ teʼetoeʼõ ngaʼõtõnia, enaʼõ taja dõira ba zi sagõtõ dania saʼae.

14Ja itõrõ tõdõ Jehowa golalõw̃a ndra amania ba olalõw̃a ndra toea; ba ja lõ aefa horõ ninania andrõ. (Moz. II. 20, 5).

15Ja bõi teboelõ ba doedoema hõrõ Jehowa; ba enaʼõ ibeʼe taja dõira ba goeli danõ. (Amaed. 10, 7).

16Me no lõ itõrõ tõdõnia wangeboea tõdõnia ba niha bõʼõ, ba me no igohi niha seboea famakao ba si noemana ba si no aragoeragoe tõdõ, ba wamoenoe jaʼia.

17Ba no omasi ia wangelifi: ba jatoemõrõ ia; ba lõ ba dõdõnia howoehowoe: ba ja arõoe chõnia.

18Ba iʼobaroe wangelifi: ba jamoesõsõ nõsinia, hoelõ nidanõ, ba tõlania, hoelõ wanicha! (Moz. IV. 5, 22).

19Ja hoelõ mbaroe chõnia, baloebaloenia, ba ja hoelõ mbõbõ taloe, si lõ aefa ba lõwilõwinia.

20Enaʼõ na loeo zi faʼoedoe chõgoe daʼõ, chõ Jehowa, ba loeo zamatooe jaʼodo.

21II. Ba jaʼoegõ Jehowa, Soʼaja, iagõ salahigoe, bõrõ dõimõ andrõ; fondrara dõdõ waʼasõchi dõdõoe andrõ, ba orifi ndraʼodo!

22Seboea famakao sa ndraʼo ba si noemana, ba no mesocho bacha dõdõgoe.

23Ariri ndraʼo, hoelõ loemõ, na adõni ia; tetaboi ndraʼo, hoelõ larew̃e.

24No omboejoemboejoe mbalõdoehigoe, ba wa lõ si manga, ba no alõ nõsigoe.

25Ba no tobali aja ndraʼo chõra; na laʼila ndraʼodo, ba lafalichõ ira. (Sin. 22, 8).

26Tolodo Jehowa, Lowalangigoe! Orifi ndraʼo ba waʼahachõ dõdõoe andrõ.

27Hana na aboto ba dõdõra, wa no tangaoe daʼõ, wa jaʼoegõ Jehowa zolaoe daʼõ.

28Acha mangelifi ira, ba jaʼoegõ, ba fahowoeʼõ [ndraʼo]; na maoso ira, ba beʼe aila ira, ba acha omoeso dõdõ genonioe andre. (Mat. 5, 11).

29Nifobaroe faʼaila zi faʼoedoe chõgoe andrõ; acha laʼobaroe waʼailara andrõ, baroe zeboea. (Sin. 35, 26).

30Oeʼabõlõgõ wanoeno Jehowa bewegoe andre; bacha ba hoenõ zato oesoeno ia.

31Me no iʼiagõ gambõlõ zi noemana, ba wangefaʼõ jaʼia ba danga zangoehoekoe jaʼia.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index