Search form

SOERA ZINOENÕ 116

Sinoenõ 116.

I. Famasoegi ba dõdõ fangorifi andrõ. II. Fangandrõ saoha gõlõ jaʼia.

1I. Omasido Jehowa, me no ifondrondrongo ligoe, fangandrõgoe.

2Me no ibeʼe mbõrõ dalingania chõgoe; ba oeʼangarõfi li ia, sagõtõ jaʼo.

3No tefaʼoeʼoe ndraʼo fesoe waʼamate, ba no gõna ndraʼo faʼataʼoegoe mbanoea tooe; faloecha ndraʼo waʼatosasa ba fangaboe dõdõ. (A. 8. Sin. 18, 6).

4Ba oeʼangarõfi li dõi Jehowa andrõ, oemane: He Jehowa! orifi nosogoe!

5Seboea tõdõ Jehowa ba satoelõ, ba sahachõ tõdõ Lowalangida.

6Samaigimaigi sadõlõ tõdõ Jehowa! no noemana ndraʼo, ba no iʼorifido.

7Foeliʼõ, jaʼoegõ tõdõgoe, foeli honogõʼõ, me no si sõchi nifatõrõ Jehowa chõoe. (Sin. 42, 6).

8Noa sa õʼefaʼõ nosogoe ba waʼamate, no õʼotoefoi daw̃a hõrõgoe, ba no õʼabeʼeʼõ gahegoe, fa bõi alaoe ndraʼodo.

9Oetõrõ saʼae lalagoe andrõ, fõna Jehowa, ba danõ niha saoeri. (Sin. 27, 13; 56, 14).

10No mamati ndraʼo, andrõ hoemede ndraʼo. Si no aõndrõ sibai ndraʼodo. (Kor. II. 4, 13).

11Oemane ba waʼataʼoegoe andrõ: Solaoe faja niha, fefoe. (Rom. 3, 4).

12II. He oewisa wanoelõni chõ Jehowa si sõchi andrõ fefoe, nilaoenia chõgoe?

13Daʼoetoejoe mako fangorifi andrõ, ba oeʼangarõfi li dõi Jehowa.

14Oeboeʼa chõ Jehowa gamaboeʼoela ligoe andrõ, ba zi so mbanoeania fefoe.

15Omasiõ waʼamate zatoelõ tõdõ andrõ chõnia, wamaigi Jehowa. (Sin. 72, 14).

16Jaʼia Jehowa! — Enonioe sa ndraʼodo; enonioe ndraʼo, ono genonioe ira alawe andrõ; no õtotoʼõ wesoegoe andrõ.

17Chõoe oeʼohe zoemange fangandrõ saoha gõlõ ba oeʼangarõfi li dõi Jehowa andrõ.

18Oeboeʼa chõ Jehowa gamaboeʼoela ligoe andrõ, ba zi so mbanoeania fefoe.

19Ba golajama fõna ba nomo Jehowa andrõ; ba daloemõ, jaʼoegõ Jeroezalema! Haleloeja!

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index