Search form

SOERA ZINOENÕ 28

Sinoenõ 28.

I. Fangandrõ Dawido, enaʼõ bõi tefatõrõ ia ba lala zi so horõ. II. Fangandrõ saoha gõlõ chõ Lowalangi, me no itolo.

Chõ Dawido.

1I. Chõoe, Jehowa, moeʼao ndraʼo; bõi zi lõ õtema li, jaʼoegõ weʼeweʼe dõdõgoe, fa bõi fagõlõgõlõ ndraʼo ba zilalõ ba gohokoho, na lõ hedehedeoe. (Sin. 143, 7).

2Fondrondrongo li wangandrõgoe andrõ, na moeʼaodo chõoe, na oefazaw̃a dangagoe ba niʼamoniʼõ sibai andrõ chõoe! (Raz. I. 8, 30. Ngen. Jer. 3, 41).

3Bõi fakiko ndraʼo awõ zeboea horõ ba awõ zamazõchi si lõ sõchi, sangehaogõ fehede ba nawõra, lõ lai wa so ba dõdõra zi lõ sõchi. (Sin. 29, 9).

4Soelõni chõra wolaoera ba falõsõchi nifazõchira andrõ; beʼe loeora ba nifazõchi dangara ba beʼe zoelõ nilaoera chõ nawõra.

5Lõʼõ sa ba dõdõra nilaoe Jehowa andrõ, ba he nifazõchi dangania. Ifakiko dania ira ba lõ ifoeli iʼazõchi. (Jes. 5, 12).

6II. Nisoeno Jehowa; noa sa ifondrondrongo li wangandrõgoe andrõ.

7Baʼabaʼagoe Jehowa ba baloesegoe; chõnia manõtõna dõdõgoe ba no teʼorifi ndraʼodo; andrõ owoeawoea dõdõgoe, ba oesoeno ia sinoenõgoe andrõ. (Sin. 18, 2).

8Jehowa wangabeʼe mbanoeania, jaʼia mbaʼabaʼa fangorifi ba nibajoininia andrõ.

9Orifi mbanoeaoe ba fahowoeʼõ dána chõoe; ba koebaloi ira, ba taja tangaoe, iroegi zi lõ aetoe.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index