Search form

SOERA ZINOENÕ 37

Sinoenõ 37.

Famahaõ, wa faja waʼohahaoe dõdõ zi lõ sõchi, awõ wa si doehoe waʼohahaoe dõdõ zatoelõ.

Chõ Dawido.

(Faigi gõi Sin. 49. 73. Soera Jobi.)

1Bõi ofõnoe ba chõ zamazõchi si lõ sõchi andrõ: bõi afõchõ dõdõoe ba zolaoe si lõ atoelõ. (Amaed. 24, 19).

2Lõʼõ sa ararā, ba tetaba ira, si mane doeʼoe, ba aleoe, si mane boeloe ndroeʼoe ba danõ.

3Dõnadõna chõ Jehowa ba laoe zi sõchi; iagõ danõ ba faʼoea waʼadõlõ dõdõ. (A. 27. 29).

4Ba omoeso dõdõoe ba chõ Jehowa, ba ibeʼe chõoe zomasi dõdõoe.

5Beʼe balazi Jehowa nitõrõmõ andrõ, ba dõnadõna chõnia, ba jaʼia zamaigi lala.(Fet. I. 5, 7).

6Ba ifatoemboeʼõ waʼatoelõ dõdõoe andrõ si mane faʼamoloeo, ba lala andrõ chõoe, si mane haga na laloeo. (Sin. 97, 11; 112, 4. Job. 11, 17).

7Honogõʼõ fõna Jehowa ba bazebazeʼõ chõnia; bõi ofõnoe ba chõ zamaloea niʼaloei dõdõnia, si lõ hadia ia, ba ba niha solaoe sabila. (Sin. 73, 3).

8Rõi wõnoe andrõ ba bõhõli waʼabao dõdõ; bõi maoso dõdõoe; ha ba wamazõchi si lõ sõchi aechoe daʼõ.

9Nihori sa dania zanao horõ, ba sanõtõna chõ Jehowa andrõ zochõ tanõ dania. (A. 11. 22. 29. 34).

10Hatṍ maʼifoe tõ, ba lõʼõ saʼae seboea horõ andrõ, ba na õfaigi nahania, ba lõ jaʼia saʼae. (A. 35).

11Ba sebolo tõdõ andrõ zochõ tanõ dania, ba owoeawoea dõdõra ba waʼafahõna wangorifi. (A. 9. Mat. 5, 5).

12Seboea horõ, ba ifachai wamakiko satoelõ tõdõ, ifatangi mbohania chõnia.

13Ba maʼiki Zoʼaja chõnia; noa sa iʼila, wa iroegi baw̃ania dania. (Job. 18, 20).

14No lasõbi wõda seboea horõ ba no lachai wana, ba wamakiko seboea famakao ba si noemana, ba wamoenoe sanõrõ lala sadõlõ. (Sin. 11, 2).

15Ba ba dõdõra gõna dania wõdara, ba nifatõ dania wanara.

16Sõchi zi lõ ojaʼoja ba zatoelõ tõdõ, moroi ba zi fahõna ba zeboea horõ andrõ, si no ato. (Amaed. 15, 16).

17Taʼio zeboea horõ andrõ sa, ba nifatõ, ba satoelõ tõdõ, ba itoewoe Jehowa.

18Iʼila Jehowa mbaw̃a zadõlõ tõdõ, ba si so chõra, ba lõ teboelõ.

19Lõ teʼailasi ira, na baw̃a wamakao, ba na baw̃a lofo, ba teʼaboesoiʼõ ira. (Sin. 33, 14).

20Si tekiko sa zeboea horõ andrõ, ba si faʼoedoe chõ Jehowa, ba hoelõ waʼasõchi ndroeʼoe ba danõ, ariri, taja, hoelõ zimbo. (Sin. 68, 3).

21Seboea horõ, ba mamalali anaʼa, ba lõ iboeʼa, ba satoelõ tõdõ, ba obõwõ, ibeʼe ba nawõnia gõi.

22Nifahowoeʼõnia sa zochõ tanõ dania, ba niʼelifinia, ba nihori. (A. 9).

23Jehowa sa zangabeʼeʼõ ahe niha, na omasi ia nitõrõnia.

24Na alaoe ia, ba lõ adõlõ ba danõ, itoewoe sa dangania Jehowa. (Amaed. 24, 16).

25Me iraono ndraʼo fõna ba me satoea ndraʼo maʼõchṍ, ba lõ oerai oeʼila, noemana zatoelõ tõdõ, ba lõ oerai oeʼila mangandrõ gõ maʼoewoenia. (Sin. 34, 10. 11).

26Lõ mamalõmalõ waʼobõwõnia, ibeʼebeʼe nifalali, ba nifahowoeʼõ maʼoewoenia.

27Arõoeʼõgõ ba zi lõ sõchi, ba laoe zi sõchi, ba si lõ teboelõ ba danõ ndraʼoegõ. (Sin. 34, 15).

28Hoekoe satoelõ sa zomasi Jehowa, ba lõ farõi ia ba zatoelõ tõdõ andrõ chõnia. (Sin. 11, 7).

29Satoelõ tõdõ zochõ tanõ dania, jaʼira zowanoea ba danõ, si lõ mamalõmalõ. (Jes. 60, 21).

30Faʼatoeatoea wehede zatoelõ tõdõ andrõ, ba hoekoe satoelõ ifatoenõ.

31No so ba dõdõnia goroisa Lowalanginia, ba lõ mangiwa gahenia. (Sin. 40, 9).

32Idarodarogõ zatoelõ tõdõ andrõ seboea horõ, iʼaloei wamoenoe jaʼia. (Sin. 10, 8—10).

33Ba lõ iloeloe ba dangania Jehowa, ba lõ ibeʼe niʼetoeʼõ hoekoe, na tehoekoe ia. (Sin. 34, 23).

34Dõnadõna chõ Jehowa ba tõrõ lala andrõ chõnia, ba ibaliʼõ salaw̃a ndraʼoegõ, enaʼõ mõi chõoe danõ. Na tehori zeboea horõ andrõ, ba samaigimaigi ndraʼoegõ. (A. 9).

35No oeʼila zeboea horõ, solaoe hocha, samologõ jaʼia, si mane eresi andrõ ba hili Libano. (Job. 5, 3—5; 20, 6. 7. Hez. 31, 3—14).

36Ba me oefoeli oetõrõ, ba lõ jaʼia saʼae; ba oeʼaloei ia, ba lõ oesõndra. (A. 10).

37Tõngõni zi lõ sala ba faigi zadõlõ tõdõ andrõ, wa momaʼoewoe niha somasi faʼatoelõ.(Moz. I. 39, 8. 9).

38Solalõ, ba tehori fefoe; ngaʼõtõ zeboea horõ, ba niʼetoeʼõ.

39Chõ Jehowa iʼotarai fangorifi satoelõ tõdõ andrõ, baʼabaʼara ia, na baw̃a wamakao. (Sin. 46, 2).

40Ba itolo ira Jehowa, iʼorifi ira; iʼefaʼõ ira ba zeboea horõ andrõ ba iloeloei chõra, me no saw̃atõra ia. (Loek. 18, 8).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index