Search form

SOERA ZINOENÕ 40

Sinoenõ 40.

I. Fangandrõ saoha gõlõ ba waʼeboea dõdõ andrõ, ba II. Fangandrõ famaloea fangorifi andrõ.

1Chõ doeka wanoenõ andrõ. Chõ Dawido. Sinoenõ.

2I. Lõ nibõhõigoe fanõtõna chõ Jehowa, ba no ihatõʼõ ia chõgoe ba no ifondrondrongo weʼaogoe andrõ.

3No idõni jaw̃a ndraʼodo, moroi ba gohokoho famakiko andrõ, moroi ba damboe somboejoe; ba no ifonaha gahegoe ba dete gara ba no iʼabeʼeʼõ mbekagoe.

4Ba no ibeʼe ba mbewegoe zinoenõ si bohooe, fanoeno Lowalangi andrõ. Ato zangila, ba ataʼoe, ba manõtõna chõ Jehowa. (Sin. 33, 3).

5Ja ahowoe niha sameʼe tõtõnafõnia Jehowa ba si lõ mõi ba zi fajaw̃a ba ba zamaholeʼõ jaʼira ba waja.

6Oja ngawalõ zahõlihõli dõdõma chõoe ba eraʼeraoe, nifatõrõoe chõma, jaʼoegõ Jehowa, Lowalangigoe; lõ hadia ia zi fagõlõgõlõ chõoe! na lafatoenõ enaʼõ, na itõrõ li, ba abõlõ oja, tebai lazarazara. (Sin. 139, 17. 18).

7Soemanga nitaba ba soemange niʼā, ba lõ omasi ndraʼoegõ, ba no õchaoe chõgoe dõgi dalinga; soemange nitoenoe ba soemange fameta horõ, ba lõ ba dõdõoe. (Sin. 51, 18. Heb. 10, 5—10. Jes. 50, 5).

8Ba oemane: Hiza, sodo dania, ba ngaʼõloe zoera itõrõ li ndraʼodo.

9Foloʼõ somasi ndraʼoegõ, jaʼoegõ Lowalangigoe, ba no faʼomasigoe; ba oroisamõ, ba no so ba dõdõgoe bacha.

10No oeʼombachaʼõ waʼatoelõmõ, ba gowoeloa seboea; hiza, lõ nitahagoe bewegoe, — jaʼoegõ Jehowa zangila! (Sin. 22, 23, 26).

11Faʼatoelõmõ andrõ, ba lõ nibiniʼõgoe ba dõdõgoe bacha; fa lõ farõi ndraʼoegõ ba fangorifi andrõ chõoe, ba no oefatoenõ; faʼeboea dõdõoe ba faʼadoehoemõ andrõ, ba lõ nibaloegõgoe ba gowoeloa seboea.

12II. Lõʼõ sa õbõda waʼahachõ dõdõoe chõgoe, jaʼoegõ Jehowa, lõ teboelõ, wa irorogõ ndraʼodo faʼeboea dõdõoe andrõ ba fa lõ farõi ndraʼoegõ.

13Noa sa tefasoei ndraʼodo famakao, si tebai teʼerai; no ichamõ ndraʼo olalõw̃agoe andrõ, fa tebai oeʼila niha; no oja, moroi ba waʼoja rozi mboe ba hõgõgoe, ba no atoroe dõdõgoe.

(A. 14—18: Sin. 70.)

14Enaʼõ omasi ndraʼoegõ wangorifi jaʼodo, jaʼoegõ Jehowa! He Jehowa, taʼitaʼi tolodo!

15Enaʼõ aila ira fefoe, õbeʼe, enaʼõ tehawoe faʼaila, sangaloei famoenoe jaʼodo, fangetoeʼõ nosogoe; enaʼõ awoewoe foeri ba enaʼõ faloecha waʼaila zomasi famoenoegoe! (Sin. 6, 11).

16Enaʼõ tobali dõdõ zangoemaʼõ: Ha! ha! ba waʼailara andrõ. (Sin. 35, 21. 25).

17Acha maʼiki dozi sangaloei jaʼoegõ, ba acha omoeso dõdõra; somasi fangorifi andrõ chõoe, ba hana na lõ aetoe law̃aʼõ: ”Razo Jehowa!”

18Ba he seboea akaola ndraʼodo ba si noemana, ba irorogõ ndraʼo Soʼaja. Sanolo jaʼo ba sangorifi jaʼo ndraʼoegõ; bõi aragõʼõ, jaʼoegõ Lowalangigoe! (Sin. 109, 22).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index