Search form

SOERA ZINOENÕ 42

II.

Sinoenõ 42.

I. Fehoeloe dõdõ chõ Lowalangi ba ba gosalinia andrõ. II. Fangarõngarõ ba fa lõ ahono dõdõ. (Sam. I. 15, 30 b. t.).

1Chõ doeka wanoenõ andrõ. Famahaõ; nilaoe Ndraono Gora andrõ.

2I. Si mane faʼowõchi dõdõ mbõhõ, ba wamadoe idanõ soloeaha, si manõ waʼowõchi dõdõgoe chõoe, jaʼoegõ Lowalangi.

3Owõchi dõdõgoe chõ Lowalangi saoeri andrõ. Ha waʼara tõ oechamõ wangoromaʼõ jaʼodo chõ Lowalangi? (Sin. 84, 3).

4Oebadoebadoe daw̃a hõrõgoe, bongi maʼṍchõ, bõrõ wa maʼõmaʼõchõ lasofoe chõgoe: ”Heza so Lowalangioe andrõ?”

5Daʼõ oeʼangeragõ, ba oefadoewa nõsi dõdõgoe bacha, me fao ndraʼo ba zato andrõ, me oeʼohe ira ba nomo Lowalangi, me manoenõnoenõ ndraʼaga ba me mangandrõga saoha gõlõ — sato, si mõi ba gowasa. (Sin. 27, 4).

6Hadia wa no õkaõndrõʼõ, jaʼoegõ tõdõgoe, wa lõ ahonoʼõ bacha? Dõnadõna chõ Lowalangi! Oesoeno na sa ia, fangorifigoe ba Lowalangigoe.(A. 12. Sin. 43, 5).

7II. No ikaõndrõ ia bacha tõdõgoe, andrõ itõrõ tõdõgoe ndraʼoegõ, moroi ba danõ Joridano ba moroi ba hili Heremono, moroi ba hili sideʼide andrõ.

8Moeʼao hohooe ba nawõnia hohooe, ba weʼoegoeʼoegoe lawoelawoe nidanõ andrõ chõoe; no itõrõ hõgõgoe doeloe ba hohooe andrõ chõoe fefoe. (Sin. 88, 8).

9Ba zi maʼṍchõ iʼoroʼõ waʼeboea dõdõnia Jehowa ba ba zi bongi oetandrõsaigõ chõnia wanoenõgoe, fangandrõ chõ Lowalangi fangorifigoe andrõ.

10Oemane chõ gowegoe Lowalangi andrõ: ”Hana wa no olifoeʼõ ndraʼodo? Hana wa mow̃aõwaõ manõ ndraʼo, aboe dõdõ, ba wamakao zi fatioe tõdõ chõgoe jaʼodo?” (Moz. V. 32, 4. Sin. 43, 2).

11Hoelõ wemanga henoe ba dõlagoe wangoʼaja zamakao jaʼo andrõ jaʼodo, me lõ mamalõmalõ, wa lamane chõgoe: ”Heza so Lowalangioe andrõ?”

12Hadia wa no õkaõndrõʼõ, jaʼoegõ tõdõgoe, wa lõ ahonoʼõ bacha? Dõnadõna chõ Lowalangi. Oesoeno na sa ia, fangorifigoe ba Lowalangigoe!(A. 6).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index