Search form

SOERA ZINOENÕ 49

Sinoenõ 49.

Faja ganaʼa ba faja wanõtõna chõnia.

1Chõ doeka wanoenõ andrõ. Nilaoe Ndraono Gora; Sinoenõ.

(Faigi gõi Zin. 37, 73.)

2Mifondrondrongo, jaʼami, dozi soi! Mibeʼe ba dõdõ, jaʼami sowanoea ba goeli danõ fefoe.

3Jaʼami, ono niha fefoe, he soʼanaʼa ba he noemana!

4Ilaoe waʼatoeatoea bewegoe, ba nifatooetooegoe tõdõgoe, ba fangila watahõgõ.

5Oebeʼe mbõrõ dalingagoe ba niw̃aʼõ, ba oebokai dahõdahõ andrõ chõgoe, wolaoe biola nitika sideʼide. (Sin. 78, 2).

6Hana wa ataʼoedo, na baw̃a si lõ sõchi, na tefasoei ndraʼo, horõ zi hoendragõ jaʼodo?

7Sabeʼe tõdõ ba zi so chõra ba sanoeno jaʼira ba waʼeboea ganaʼara andrõ.

8Lõ sangila mangõhõli talifoesõnia, lõ sangila mameʼe hõli chõ Lowalangi.

9(Abõlõ eboea hõli nosora; ibato saʼae, iroegi zi lõ aetoe). (Mat. 16, 26).

10Enaʼõ lõ aetoe nosonia, enaʼõ lõ iʼila gohokoho.

11Oroma saʼae chõnia: Mate zatoeatoea, tekiko zambõ tõdõ, awõ zi lõ tõdõ, larõi ba niha bõʼõ zi so chõra. (Sangomb. 2, 16; 6, 2).

12Lawai lõ teboelõ nomora, iroegi zi lõ aetoe ba lõ mamalõmalõ nahiara, gõtõgõtõ waʼara; labeʼe tõi danõ dõira andrõ.

13Ba tenga si lõ teboelõ niha andrõ, si so tõi; no fagõlõgõlõ ba zaliw̃aliw̃a ba danõ andrõ, nihori. (Sangomb. 3, 19. Fet. II. 2, 12).

14Daʼõ lala zabeʼe tõdõ ba chõra, ba si so foerira dania, ba laʼomasiʼõ wehedera.

15Ahõndrõ si tooe ira, ba mbanoea tooe, hoelõ mbiribiri, faʼamate zokoebaloi jaʼira, ba ba zangoehoelõ wongi andrõ, ba sadõlõ tõdõ zabõlõ moroi chõra, ba taja ngaʼeoera; banoea tooe andrõ nahiara.

16Ba Lowalangi zangefaʼõ nosogoe ba waʼabõlõ mbanoea tooe andrõ; ihalõ sa ndraʼo chõnia. (Hos. 13, 14).

17Bõi ataʼoefi, na so zanõndra anaʼa, ba na tedooe lachõmi, jomo chõnia. (Job. 21, 7—15).

18Na mate ia, ba lõʼõ sa iʼohe daʼõ fefoe, lõ fao chõnia mitooe lachõminia andrõ. (Sangomb. 5, 13. 14).

19He w̃aʼae ifahowoeʼõ ia ba waʼaoerinia — ba he lasoeno ndraʼoegõ, na õhaogõhaogõ chõoe. — (Loek. 16, 19—31).

20Ichamõ zi sagõtõ andrõ, ndra amania, si lõ mangila haga saʼae.

21Niha si so lachõmi ba si lõ tõdõ, ba no hoelõ zaliw̃aliw̃a ba danõ, nihori dania. (A. 13).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index