Search form

SOERA ZINOENÕ 55

Sinoenõ 55.

I. Fangandrõ fangefa ba zi faʼoedoe si lõ sõchi, ba ba zi fahoewoe si falimo. II. Fanõtõna fanolo Lowalangi.

1Chõ doeka wanoenõ andrõ; fao wolaoe biola. Famahaõ; chõ Dawido.

2I. Beʼe mbõrõ dalingaoe, jaʼoegõ Lowalangi, ba wangandrõgoe andre; bõi biniʼõ ndraʼoegõ, na oeʼangarõfi li ndraʼoegõ!

3Faigi ndraʼo ba fondrondrongo chõgoe; eloengoeloengoe misa ndraʼo ba wangarõngarõgoe andre, ba meʼe dõdõgoe.

4Ba wagoeagoeasa zi faʼoedoe andrõ ba ba wamalangõgõ zeboea horõ awõra; lahawoei saʼae ndraʼo famakiko ba abõlõ sibai watioesara chõgoe.

5Manizi bacha dõdõgoe ba no ihawoei ndraʼo faʼataʼoegoe waʼamate.

6Ataʼoe ndraʼo ba mogichido ba ibaloegõ ndraʼo fehocha mboe.

7Ba oemane: Enaʼõ moʼafi ndraʼodo, si mane marafadi, ba moehombo enaʼõ ndraʼo misa, fa ahono ndraʼodo. (Sin. 11, 1).

8Hiza, oesaw̃a zarõoe enaʼõ, ba oeʼiagõ danõ si mate.

9Oeʼaliogõ enaʼõ woloi, oesaw̃a zi lõ gõnado angi ba teoe laõhõ.

10Fakiko ira, Soʼaja, fabali lelara! Noa sa oeʼila wamalangõgõ ba fasosota ba mbanoea. (Sam. II. 17, 14).

11Bongi maʼṍchõ lafasoei ba dete gõli, ba famakoejoe ba fangaboe dõdõ bacha.

12Famakiko bacha; famalangõgõ awõra ba falimosa lõ mamalõ ba kade chõra.

13Tenga sa si faʼoedoe zangoʼaja jaʼodo; na si manõ, ba oetaha; tenga si fatioe zi fajaw̃a chõgoe; na si manõ, ba oebiniʼõ enaʼõ ndraʼo chõnia.

14Jaʼoego saʼae, niha si mane jaʼodo, si fahoewoe ba si no faʼila li chõgoe. (Sin. 41, 10. Sam. II. 15, 12).

15No fahoeohoeo ita ba zi ha jaʼita, no fao ita weʼamõi ba nomo Lowalangi, awõ zato andrõ.

16Jamoechamõ ira faʼamate si lõ moedõnadõna, ndramoesaw̃a mbanoea tooe, aoeri! Si lõ sõchi sa ba nomora, ba dõdõra bacha.

17II. Ba jaʼodo, ba oeʼangarõfi li Lowalangi, ba iʼorifi ndraʼo Jehowa.

18Na owi ba na mahemoloe mbanoea ba na laloeo mangarõngarõ ndraʼo, ba meʼe ndraʼo, ba ifondrondrongo ligoe.

19Iʼorifi nosogoe, iʼatoelõʼõ, fa bõi lalaoe chõgoe, ato saʼae zi faʼoedoe chõgoe.

20Ifondrondrongo Lowalangi ba ihõndrõgõ ira, sidadao sa ia, no ararā; lõʼõ sa lafalalini geraʼerara ba lõ laʼataʼoefi Lowalangi. (Sin. 102, 27).

21No iʼoroʼõ dangania, wombambaja si no atoelõ chõnia, no ibeʼe ba zalacha wawoeʼoesa li andrõ chõnia.

22Hoelõ dawõ mbawi waʼalõsõ mbewenia, ba fanoewõ dõdõnia; salõsõ moroi ba wanicha wehedenia, ba si ndroehoenia, ba bawa wõda. (Jer. 9, 7. Sin. 57, 5).

23Beʼe noro Jehowa norooe andrõ, ba iʼorifiʼõ, lõ ibeʼe mangiwa zatoelõ tõdõ, iroegi zi lõ aetoe.(Fet. I. 5, 7).

24Ba jaʼoegõ Lowalangi zanimba jaʼira si tooe ba mbawa gohokoho; sangeʼengeʼe andrõ ba si falimolimo andrõ, ba lõ ichamõ taloe niha nosora, ba jaʼodo, ba sanõtõna chõoe. (Sin. 102, 25).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index